Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AE/ZP-27-100/20 Wykonanie zadania pn. „Remont i przebudowa istniejącego budynku tzw. Chirurgii w zakresie elewacji i schodów zewnętrznych na części działki Nr 137/3, obręb 164 przy ul. Szpitalnej 13 w Tarnowie dla Specjalistycznego Szpitala im. Edwarda Szczeklika w Tarnowie” - AE/ZP-27-100/20

Deadlines:
Published : 30-12-2020 14:23:00
Placing offers : 27-01-2021 10:00:00
Offers opening : 27-01-2021 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ wraz z załącznikami oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

Załączniki do postępowania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Formularz  Ofertowy - Załącznik Nr 1

4. Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art.25a ust.1 ustawy

5. Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art.25a ust.1 ustawy

6. Załącznik Nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

7. Załącznik Nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych

8. Załącznik Nr 6 - Wykaz osób

9. Załącznik Nr 7 - Zobowiązanie podmiotu

10. Załącznik Nr 8 - Oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu należnego wynagrodzenia   

11. Załącznik Nr 9 - Projekt budowlany   

12. Załącznik Nr 10 - Projekt wykonawczy

13. Załącznik Nr 11 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  

14. Załącznik Nr 12 - Przedmiar robót

 

 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularz Ofertowy-Załącznik Nr 1 .doc doc 79 2020-12-30 14:23:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 622.62 2020-12-30 14:23:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 908.64 2020-12-30 14:23:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.doc doc 35 2020-12-30 14:23:00 Proceeding
Załącznik Nr 3.doc doc 44.5 2020-12-30 14:23:00 Proceeding
Załącznik Nr 4.doc doc 59 2020-12-30 14:23:00 Proceeding
Załącznik Nr 5.doc doc 128.5 2020-12-30 14:23:00 Proceeding
Załącznik Nr 6.doc doc 137.5 2020-12-30 14:23:00 Proceeding
Załącznik Nr 7.doc doc 41 2020-12-30 14:23:00 Proceeding
Załącznik Nr 8.doc doc 99 2020-12-30 14:23:00 Proceeding
Załącznik Nr 9 .pdf pdf 5953.03 2020-12-30 14:23:00 Proceeding
Załącznik Nr 10 .pdf pdf 6311.72 2020-12-30 14:23:00 Proceeding
Załącznik Nr 11 .pdf pdf 719.68 2020-12-30 14:23:00 Proceeding
Załącznik Nr 12 .pdf pdf 293.83 2020-12-30 14:23:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.PDF PDF 447.82 2021-01-27 14:47:24 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Platforma.PDF PDF 547.34 2021-02-16 14:56:00 Public message

Announcements

2021-02-16 14:56 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].PDF

2021-01-27 14:47 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja z otwarci [...].PDF

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Uwaga! Załączniki dodane w tym miejscu mogą zostać udostępnione publicznie na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych. (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1361