Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MCN.2.261.79.2020 Zaprojektowanie i wykonanie wraz z dostawą i montażem scenografii wystawy stałej oraz 16 eksponatów interaktywnych na wystawę stałą w Małopolskim Centrum Nauki Cogiteon.

Deadlines:
Published : 28-12-2020 11:02:00
Placing offers : 16-02-2021 10:00:00
Offers opening : 16-02-2021 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2020-OJS252-635586-pl.pdf pdf 122.33 2020-12-28 11:02:00 Proceeding
SIWZ_scenografia_16 eksponatów_interaktywnych.pdf pdf 524.9 2020-12-28 11:02:00 Proceeding
zalacznik_nr_1_do_SIWZ_OPZ.zip zip 73614.38 2020-12-28 11:02:00 Proceeding
Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_Formularz _oferty.doc doc 888.5 2020-12-28 11:02:00 Proceeding
Załącznik_nr_3_do_SIWZ_wzór_umowy.pdf pdf 417.85 2020-12-28 11:02:00 Proceeding
Załącznik_nr_2_do_wzór_umowy_wzór_karty_gwarancyjne.pdf pdf 148.18 2020-12-28 11:02:00 Proceeding
Załącznik_nr_4_do_SIWZ_JEDZ.xml xml 127.35 2020-12-28 11:02:00 Proceeding
Załącznik_nr_5_do_SIWZ_Wzór_zobowiązania_podmiotu_trzeciego.doc doc 68.5 2020-12-28 11:02:00 Proceeding
Załącznik_nr_6_do_SIWZ_Wykaz_dostaw.doc doc 877.5 2020-12-28 11:02:00 Proceeding
Załącznik_nr_7_do_SIWZ _Wykaz_osób.docx docx 799.59 2020-12-28 11:02:00 Proceeding
Załącznik_nr_8_do_SIWZ_Wzór_Oświadczeń_potwierdzających_brak_podstaw_wykluczenia.doc doc 820.5 2020-12-28 11:02:00 Proceeding
Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf pdf 165.39 2021-03-30 14:22:21 Public message
Odpowiedz_na_wnioski__wykonawcow_22_01_2021.pdf pdf 1127.71 2021-01-22 08:54:20 Public message
Ogłoszenie o sprostowaniu.pdf pdf 73.99 2021-01-22 08:54:20 Public message
SIWZ_scenografia_16 eksponatów_interaktywnych_aktualny_22_01_2021.pdf pdf 524.92 2021-01-22 08:54:21 Public message
Załącznik_nr_6_do_SIWZ_Wykaz_dostaw_aktualny_22_01_2021.doc doc 877.5 2021-01-22 08:54:21 Public message
2021-OJS018-041378-pl.pdf pdf 70.59 2021-01-27 09:13:16 Public message
Odpowiedź_na_wnioski_wykonawców_27_01_21.pdf pdf 243.98 2021-01-28 08:30:00 Public message
Odpowiedź_na_wnioski_wykonawców_01_02_21.pdf pdf 236.31 2021-02-01 15:11:17 Public message
informacja z otwarcia ofert_16_02_2021.pdf pdf 287.17 2021-02-16 13:22:39 Public message
Oswiadczenie_grupa_kapit.docx docx 60.85 2021-02-16 13:22:39 Public message

Announcements

2021-03-30 14:22 Monika MAREK Zamawiający, zamieszcza zawiadomienie dot. wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie_o_wybo [...].pdf

2021-02-16 13:22 Agnieszka CZERWIŃSKA Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

Oswiadczenie_grupa_k [...].docx

2021-02-01 15:11 Agnieszka CZERWIŃSKA Zamawiający w załączeniu zamieszcza odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu

Odpowiedź_na_wnioski [...].pdf

2021-01-28 08:30 Agnieszka CZERWIŃSKA Zamawiający zamieszcza w załączeniu odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu.

Odpowiedź_na_wnioski [...].pdf

2021-01-27 09:13 Agnieszka CZERWIŃSKA Zamawiający przekazuje opublikowane ogłoszenie o zmianach

2021-OJS018-041378-p [...].pdf

2021-01-22 08:54 Agnieszka CZERWIŃSKA Zamawiający, przekazuje informacje dot. zmiany: warunku udziału w postępowaniu, terminu składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu oraz w związku z tym zmianę treści SIWZ oraz ogłoszenie przesłane do publikacji.

Odpowiedz_na_wnioski [...].pdf

Ogłoszenie o sprosto [...].pdf

SIWZ_scenografia_16 [...].pdf

Załącznik_nr_6_do_SI [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1654