Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MCN.2.261.77.2020 Wykonanie wraz z dostawą i montażem 25 eksponatów mechanicznych na wystawę stałą w Małopolskim Centrum Nauki Cogiteon z podziałem na 4 części zamówienia.

Deadlines:
Published : 28-12-2020 10:37:00
Placing offers : 09-02-2021 10:00:00
Offers opening : 09-02-2021 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 151.41 2020-12-28 10:37:00 Proceeding
SIWZ_eksponaty_mechaniczne.pdf pdf 524.06 2020-12-28 10:37:00 Proceeding
Zalacznik nr 2 Formularz oferty.zip zip 2409.38 2020-12-28 10:37:00 Proceeding
zalacznik_nr_1_do_SIWZ_OPZ_mechaniczne.zip zip 59980.98 2020-12-28 10:37:00 Proceeding
Załacznik_nr_4_do_SIWZ_JEDZ.xml xml 130.81 2020-12-28 10:37:00 Proceeding
Załącznik_nr_3_do_SIWZ_wzor_umowy.pdf pdf 362.93 2020-12-28 10:37:00 Proceeding
Załącznik_nr_5_do_SIWZ_Wzór_zobowiązania_podmiotu_trzeciego.doc doc 65.5 2020-12-28 10:37:00 Proceeding
Załącznik_nr_6__do_SIWZ _Wykaz_osób.docx docx 798.91 2020-12-28 10:37:00 Proceeding
Załącznik_nr_7_do_SIWZ_Wykaz_dostaw.doc doc 855.5 2020-12-28 10:37:00 Proceeding
Załącznik_nr_8_do_SIWZ_Wzór_Oświadczeń_potwierdzających_brak_podstaw_wykluczenia.doc doc 817.5 2020-12-28 10:37:00 Proceeding
Unieważnienie_Cześć3i4zamówienia_19.03.2021.pdf pdf 224.78 2021-03-19 11:04:44 Public message
informacja z otwarcia ofert_09_02_21.pdf pdf 270.43 2021-02-09 16:02:37 Public message
oświadczenie o braku przynalezności do tej samej grupy kapitałowej.docx docx 17.89 2021-02-10 08:17:07 Public message
unieważnienie brak ofert cz. 1 i 2 zamówienia .pdf pdf 209.58 2021-02-12 13:57:19 Public message

Announcements

2021-03-19 11:04 Katarzyna Jasińska Zamawiający w załączeniu przesyła unieważnienie postępowania w zakresie 3 i 4 części zamówienia.

Unieważnienie_Cześć3 [...].pdf

2021-02-12 13:57 Katarzyna Jasińska Zamawiający w załączeniu przesyła unieważnienie postępowania w zakresie 1 i 2 części zamówienia.

unieważnienie brak o [...].pdf

2021-02-10 08:17 Katarzyna Jasińska Zamawiający zamieszcza wzór Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp.

oświadczenie o braku [...].docx

2021-02-09 16:02 Katarzyna Jasińska Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert, która nastąpiła w dniu 9.02.2021 r.

informacja z otwarci [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1650