Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AE/ZP-27-92/20 Dostawa tomografu komputerowego 1 sztuka wraz z adaptacją pomieszczenia oraz klimatyzacji dla potrzeb oferowanego tomografu - AE/ZP-27-92/20

Deadlines:
Published : 24-12-2020 22:29:00
Placing offers : 11-02-2021 10:00:00
Offers opening : 11-02-2021 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ wraz z załącznikami oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

Załączniki do postępowania:

1/ Ogłoszenie o zamówieniu

2/ SIWZ

3/ Formularz  Ofertowy

4/ Załącznik Nr 1 - Formularz  Cenowy

5/ Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy w formie jednolitego dokumentu

6/ Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

7/ Załącznik Nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy

8/ Załącznik Nr 5 - Wykaz dostaw

9/ Załącznik Nr 6 - Wymagania dotyczące parametrów przedmiotu zamówienia

10/ Załącznik Nr 7 - Wzór umowy w zakresie zasad ochrony danych osobowych

11/ Załącznik Nr 8 - Plan sytuacyjny pomieszczeń tomografu komputerowego z aktualnym rozmieszczeniem urządzeń

12/ Załącznik Nr 9 - Projekt ochrony radiologicznej w Pracowni Tomografii Komputerowej

13/ Załącznik Nr 10 -  Projekt rozmieszczenia połączeń elektrycznych Plan podłogi - kanały kablowe

14/ Załącznik Nr 11 - Dokumentacja techniczna dotycząca nośności stropu (nadproża) w pomieszczeniu przeznaczonym na montaż zaoferowanego tomografu komputerowego Dziennik nadzoru autorskiego nr 1/2016”

15/ Załącznik Nr 12 - Projekt „Wzmocnienie stropu pod tomograf w budynku istniejącym“.Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularz Ofertowy.doc doc 175.5 2020-12-24 22:29:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 129.2 2020-12-24 22:29:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 909.05 2020-12-24 22:29:00 Proceeding
Załącznik Nr 1.xls xls 897.5 2020-12-24 22:29:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.pdf pdf 86.15 2020-12-24 22:29:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.xml xml 127.13 2020-12-24 22:29:00 Proceeding
Załącznik Nr 3.doc doc 149 2020-12-24 22:29:00 Proceeding
Załącznik Nr 4.doc doc 129.5 2020-12-24 22:29:00 Proceeding
Załącznik Nr 5.doc doc 174.5 2020-12-24 22:29:00 Proceeding
Załącznik Nr 6.doc doc 244 2020-12-24 22:29:00 Proceeding
Załącznik Nr 7.docx docx 117.2 2020-12-24 22:29:00 Proceeding
Załącznik Nr 8.pdf pdf 302.34 2020-12-24 22:29:00 Proceeding
Załącznik Nr 9.pdf pdf 5915.42 2020-12-24 22:29:00 Proceeding
Załącznik Nr 10.pdf pdf 343.98 2020-12-24 22:29:00 Proceeding
Załącznik Nr 11.pdf pdf 3632.23 2020-12-24 22:29:00 Proceeding
Załącznik Nr 12.pdf pdf 910.56 2020-12-24 22:29:00 Proceeding
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_ Platforma .PDF PDF 93.61 2021-04-01 14:44:45 Public message
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 129.38 2020-12-30 14:42:42 Public message
Zmiana treści SIWZ.PDF PDF 307.47 2020-12-30 14:43:16 Public message
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 2.pdf pdf 72.61 2021-01-27 13:04:37 Public message
Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ.PDF PDF 18722.23 2021-01-27 13:05:55 Public message
Formularz Ofertowy PO ZMIANIE.doc doc 175.5 2021-01-27 13:05:55 Public message
Załącznik Nr 6 PO ZMIANIE.doc doc 249.5 2021-01-27 13:05:55 Public message
Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ 2.PDF PDF 1650.25 2021-02-02 15:10:07 Public message
Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ 3.PDF PDF 350.8 2021-02-04 08:31:53 Public message
Informacja z otwarcia ofert.PDF PDF 413.06 2021-02-11 13:59:47 Public message

Announcements

2021-04-01 14:44 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].PDF

2021-02-11 13:59 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja z otwarci [...].PDF

2021-02-04 08:31 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ 3

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

2021-02-02 15:10 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ 2

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

2021-01-27 13:05 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ wraz z Załącznikiem Nr 6 do SIWZ zmienionym po dokonanej zmianie treści SIWZ oraz Formularzem Ofertowym zmienionym po dokonanej zmianie treści SIWZ
UWAGA !!! Zmiana Załącznika Nr 6 do SIWZ po dokonanej zmianie treści SIWZ
UWAGA !!! Zmiana Formularza Ofertowego po dokonanej zmianie treści SIWZ
UWAGA !!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 11-02-2021r. - składanie ofert godz. 10:00, otwarcie ofert godz.11:00.

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

Formularz Ofertowy P [...].doc

Załącznik Nr 6 PO ZM [...].doc

2021-01-27 13:04 Zamówienia Publiczne Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 2

Zmiana ogłoszenia o [...].pdf

2020-12-30 14:43 Zamówienia Publiczne Zmiana treści SIWZ. UWAGA !!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 03.02.2020r. - składanie ofert godz. 10:00, otwarcie ofert godz.11:00.

Zmiana treści SIWZ.P [...].PDF

2020-12-30 14:42 Zamówienia Publiczne Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Zmiana ogłoszenia o [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2362