Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/220/90/20 ZP/220/90/20 Dostawa masek filtrujących FFP, kombinezonów ochronnych, rękawic oraz obłożeń do angiografii

Deadlines:
Published : 23-12-2020 11:12:00
Placing offers : 02-02-2021 09:30:00
Offers opening : 02-02-2021 09:35:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1_ZP_220_90_20 Zał. nr 1 do SIWZ - OFERTA.rtf rtf 161.46 2020-12-23 11:12:00 Proceeding
2_ZP_220_90_20_Zał nr 4 formularz cen jednostkowych.xlsx xlsx 15.77 2020-12-23 11:12:00 Proceeding
3_ZP_220_90_20_Zał nr 4A Opis przedmiotu zamówienia.doc doc 214 2020-12-23 11:12:00 Proceeding
4_ZP_220_90_20_JEDZ.xml xml 132.46 2020-12-23 11:12:00 Proceeding
5_ZP_220_90_20 Zał_nr 3_Wykaz dostaw.rtf rtf 74.61 2020-12-23 11:12:00 Proceeding
6_ZP_220_90_20 Zał. nr 2 do SIWZ_gr kapit.rtf rtf 56.11 2020-12-23 11:12:00 Proceeding
7_ZP_220_90_20_SIWZ_maski_komb_obł_rekaw_angio.docx docx 311.08 2020-12-23 11:12:00 Proceeding
8_ZP_220_90_20_OGŁOSZENIE_.docx docx 84.65 2020-12-23 11:12:00 Proceeding
ZP_220_90_20_Zawiadomienie o unieważnieniu rozstrzygnięcia na zadaniu2.docx docx 133.21 2021-03-29 12:18:23 Public message
ZP_220_90_20_Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania na zadaniu 2.docx docx 142.83 2021-03-29 13:05:54 Public message
ZP_220_90_20_Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania.docx docx 148.41 2021-03-11 12:37:10 Public message
ZP_220_90_20_wyjaśnienia nr 1.docx docx 137.77 2021-01-12 12:33:37 Public message
ZP_220_90_20_Ogłoszenie_o zmianie Nr 1.pdf pdf 72.02 2021-01-25 10:25:34 Public message
ZP_220_90_20_wyjaśnienia nr 3.docx docx 123.87 2021-01-25 10:25:34 Public message
ZP_220_90_20_wyjaśnienia nr 2.docx docx 123.83 2021-01-19 11:11:25 Public message
ZP_220_90_20_wyjaśnienia nr 4.docx docx 124.19 2021-01-25 16:39:00 Public message
ZP_220_90_20_ZESTAWIENIE_OFERT.doc doc 53 2021-02-02 14:11:44 Public message

Announcements

2021-03-29 13:05 Przemysław Frączek

ZP_220_90_20_Zawiado [...].docx

2021-03-29 12:18 Przemysław Frączek

ZP_220_90_20_Zawiado [...].docx

2021-03-11 12:37 Przemysław Frączek

ZP_220_90_20_Zawiado [...].docx

2021-02-02 14:11 Przemysław Frączek

ZP_220_90_20_ZESTAWI [...].doc

2021-01-25 16:38 Przemysław Frączek

ZP_220_90_20_wyjaśni [...].docx

2021-01-25 10:25 Przemysław Frączek

ZP_220_90_20_Ogłosze [...].pdf

ZP_220_90_20_wyjaśni [...].docx

2021-01-19 11:11 Przemysław Frączek

ZP_220_90_20_wyjaśni [...].docx

2021-01-12 12:33 Przemysław Frączek

ZP_220_90_20_wyjaśni [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2247