Proceeding: WDMiOD-ZP.272.19.2020 Zadanie nr 1: „Przebudowa drogi powiatowej 4719 S – ul. Wiejska w Sarnowie” Zadanie nr 2: ”Budowa i przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Psary oraz remont oczyszczalni ścieków w Malinowicach”

Deadlines:
Published : 21-12-2020 14:20:00
Placing offers : 07-01-2021 10:00:00
Offers opening : 07-01-2021 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 147.84 2020-12-21 14:20:00 Proceeding
SIWZ - Załączniki Nr 1a - 4a dla ofert papierowych.docx docx 22.91 2020-12-21 14:20:00 Proceeding
SIWZ - Załączniki Nr 1b - 4b dla ofert elektronicznych.docx docx 22.27 2020-12-21 14:20:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 748.49 2020-12-21 14:20:00 Proceeding
SIWZ Załącznik Nr 6.zip zip 90534.7 2020-12-21 14:20:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 419.09 2021-01-07 10:47:49 Public message
informacja o wyborze.pdf pdf 420.85 2021-01-27 11:48:52 Public message
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf pdf 70.78 2021-02-12 11:34:28 Public message

Announcements

2021-02-12 11:34 Karolina Pławska ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

OGŁOSZENIE O UDZIELE [...].pdf

2021-01-27 11:48 Karolina Pławska informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja o wyborze [...].pdf

2021-01-07 10:47 Karolina Pławska informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 645