Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/220/86/20 ZP/220/86/20 Dostawa worków foliowych oraz innych wyrobów z folii

Deadlines:
Published : 21-12-2020 11:49:00
Placing offers : 21-01-2021 09:30:00
Offers opening : 21-01-2021 09:35:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1_ZP_220_86_20 Zał. nr 1 do SIWZ - OFERTA.rtf rtf 154.96 2020-12-21 11:49:00 Proceeding
2_ZP_220_86_20_Zał nr 4A_opis przedmiotu zamówienia.docx docx 69.53 2020-12-21 11:49:00 Proceeding
4_ZP_220_86_20 Zał_nr 3_Wykaz dostaw.rtf rtf 74.79 2020-12-21 11:49:00 Proceeding
5_ZP_220_86_20 Zał. nr 2 do SIWZ_gr kapit.rtf rtf 55.63 2020-12-21 11:49:00 Proceeding
6_ZP_220_86_20_SIWZ_Worki foliowe i in.w z folii.docx docx 303.32 2020-12-21 11:49:00 Proceeding
7_ZP_220_86_20_JEDZ.xml xml 132.33 2020-12-21 11:49:00 Proceeding
8_ZP_220_86_20_OGŁOSZENIE_.docx docx 75.85 2020-12-21 11:49:00 Proceeding
3_ZP_220_86_20_Załącznik nr 4 Formularz cen jednostkowych.xls xls 35.5 2020-12-29 10:05:31 Proceeding
ZP_220_86_20_ZESTAWIENIE_OFERT.doc doc 36 2021-01-21 12:00:46 Public message
ZP_220_86_20_Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania.docx docx 138 2021-01-29 13:32:59 Public message

Announcements

2021-01-29 13:32 Przemysław Frączek

ZP_220_86_20_Zawiado [...].docx

2021-01-21 12:00 Przemysław Frączek

ZP_220_86_20_ZESTAWI [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 648