Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/220/83/20 1.Dostawa wyrobów medycznych stosowanych w kardiochirurgii, chirurgii, stentgraftów 2.Dzierżawa aparatu do pomiaru oksymetrii regionalne dla dorosłych wraz z dostawą materiałów zużywalnych, 3.Dzierżawa generatorów i konsoli wraz z dostawą zestawów do autotransfuzji

Deadlines:
Published : 18-12-2020 09:48:00
Placing offers : 22-01-2021 09:30:00
Offers opening : 22-01-2021 09:35:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
10_ZP_220_83_20_OGŁOSZENIE_.docx docx 83.81 2020-12-18 09:48:00 Proceeding
1_ZP_220_83_20 Zał. nr 1 do SIWZ - OFERTA.rtf rtf 179.18 2020-12-18 09:48:00 Proceeding
2_ZP_220_83_20_Załącznik nr 4A_Opis przedmiotu zamówienia.doc doc 311 2020-12-18 09:48:00 Proceeding
3_ZP_220_83_20_Załącznik nr 4 formularz cen jednostkowych.xls xls 52.5 2020-12-18 09:48:00 Proceeding
4_ZP_220_83_20_JEDZ.xml xml 132.68 2020-12-18 09:48:00 Proceeding
5_ZP_220_83_20 Zał_nr 3_Wykaz dostaw.rtf rtf 75.8 2020-12-18 09:48:00 Proceeding
6_ZP_220_83_20 Zał. nr 2 do SIWZ_gr kapit.rtf rtf 56.32 2020-12-18 09:48:00 Proceeding
7 - ZP_220_83_20 zał. nr 1 do umowy - Protokół zdawczo-odbiorczy.docx docx 67.21 2020-12-18 09:48:00 Proceeding
8_ZP_220_83_20_SIWZ_kchir_stentgr_konsola.docx docx 333.36 2020-12-18 09:48:00 Proceeding
9_ZP_220_83_20_Zał nr 1 do umowy_ do Warunki przechowania.rtf rtf 63.47 2020-12-18 09:48:00 Proceeding
ZP_220_83_20_Zawiadomienie o unieważnieniu_zad5.docx docx 134.6 2021-03-25 13:20:33 Public message
ZP_220_83_20_wyjaśnienia nr 1.docx docx 147.14 2021-01-13 14:22:17 Public message
Wykonawca III SCHEMAT DO PYTAŃ ZP.220.83.20.pdf pdf 678.29 2021-01-14 08:23:22 Public message
ZP_220_83_20_ogłoszenie o zmianie nr 1 (ZM. TERMINÓW).pdf pdf 70.96 2021-01-14 09:43:56 Public message
ZP_220_83_20_POPRAWIONE_ZESTAWIENIE_OFERT.doc doc 63 2021-01-25 11:02:47 Public message
ZP_220_83_20_ZESTAWIENIE_OFERT.doc doc 62.5 2021-01-22 11:55:07 Public message
ZP_220_83_20_Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania.docx docx 155.26 2021-02-17 13:55:43 Public message

Announcements

2021-03-25 13:20 Przemysław Frączek

ZP_220_83_20_Zawiado [...].docx

2021-02-17 13:55 Przemysław Frączek

ZP_220_83_20_Zawiado [...].docx

2021-01-25 11:02 Przemysław Frączek W załączeniu poprawione zestawienie złożonych ofert (uzupełniono informację w zakresie zadania 12)

ZP_220_83_20_POPRAWI [...].doc

2021-01-22 11:55 Przemysław Frączek

ZP_220_83_20_ZESTAWI [...].doc

2021-01-14 09:43 Przemysław Frączek

ZP_220_83_20_ogłosze [...].pdf

2021-01-14 08:23 Przemysław Frączek Poniżej znajduję się schemat do pytań złożonych przez Wykonawcę nr III.

Wykonawca III SCHEMA [...].pdf

2021-01-13 14:22 Przemysław Frączek

ZP_220_83_20_wyjaśni [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1757