Proceeding: TARRSA/SZKOLENIA_DRONY/2020 Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie kursów Operator dronów z uprawnieniem VLOS i BVLOS w ramach projektu pn. „Kurs na edukację. Rozwój Kompetencji i Kwalifikacji Zawodowych osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego"

Deadlines:
Published : 16-12-2020 10:00:00
Placing offers : 28-01-2021 09:00:00
Offers opening : 28-01-2021 09:05:00
Procedure: Zamówienie na usługi społeczne
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się drogą elektroniczną.

 

Przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

WZORY EDYTOWALNE OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ ZOSTAŁY ZAWARTE W PLIKU SKOMPRESOWANYM "ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ nr 3-11.7z"


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu TED_2020-OJS245-607838-pl.pdf pdf 129.26 2020-12-16 10:00:00 Proceeding
SIWZ_TARRSA_Szkolenia_drony.docx docx 119.31 2020-12-16 10:00:00 Proceeding
Załącznik-nr-1-do -SIWZ-Opis-Przedmiotu-Zamówienia.docx docx 47.17 2020-12-16 10:00:00 Proceeding
Załącznik-nr-2-do -SIWZ-Wzór Umowy.doc doc 268 2020-12-16 10:00:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ nr 3-11 .7z 7z 150.7 2020-12-16 10:00:00 Proceeding
Informacja o wyborze oferty 11.05.2021 r.doc doc 82.5 2021-05-11 10:54:30 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - przedłużenie terminu składania ofert.pdf pdf 70.74 2020-12-28 14:00:28 Public message
Odpowiedzi na pytania_29.12.2020.docx docx 63.25 2020-12-29 13:56:37 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - przedłużenie terminu składania ofert(2).pdf pdf 71.39 2020-12-30 14:28:57 Public message
Załącznik-nr-1-do -SIWZ-Opis-Przedmiotu-Zamówienia_PO ZMIANACH.docx docx 47.16 2021-01-18 12:03:30 Public message
Informacja o złożonych ofertach_28.01.2021 r.doc doc 746.5 2021-01-28 11:43:00 Public message

Announcements

2021-05-11 10:54 Beata Kmieć Informacja o wyborze oferty 11.05.2021 r.

Informacja o wyborze [...].doc

2021-01-28 11:43 Beata Kmieć Informacja z otwarcia ofert w dniu 28.01.2021 r.

Informacja o złożony [...].doc

2021-01-18 12:03 Beata Kmieć W nawiązaniu do komunikatu z dnia 30.12.2020 r. o przesunięciu terminu składania ofert celem dokonania przez Zamawiającego zmiany Załącznika nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia, Zamawiający niniejszym publikuje zmieniony Opis Przedmiotu Zamówienia.

Załącznik-nr-1-do -S [...].docx

2020-12-30 14:28 Beata Kmieć Zamawiający informuje, że w związku z koniecznością dokonania zmian w Opisie Przedmiotu Zamówienia wynikającą z planowanych po 1 stycznia 2021 r. zmian krajowych przepisów wykonawczych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, które to przepisy do dnia dzisiejszego nie zostały jeszcze opublikowane, przesunięciu ulega termin składania i otwarcia ofert. Nowy termin składania ofert ustala się na dzień 28.01.2021 r. godz. 9:00, natomiast termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 28.01.2021 r. godz. 9:05. Zmiany w Opisie Przedmiotu Zamówienia zostaną przygotowanie i opublikowane niezwłocznie po wydaniu odnośnych regulacji krajowych.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2020-12-29 13:56 Beata Kmieć Niniejszym Zamawiający przekazuje treść wniesionych przez Wykonawców zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Odpowiedzi na pytani [...].docx

2020-12-29 11:15 Beata Kmieć Zamawiający niniejszym dokonuje poprawienia omyłki redakcyjnej w treści SIWZ zmieniając brzmienie definicji "Projektu", wskazanej w dziale 2 SIWZ pkt. 9). Nowe brzmienie: "9) Projekt - należy przez to rozumieć projekt pn. „Kurs na edukację. Rozwój Kompetencji i Kwalifikacji Zawodowych osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego.”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy". Przedmiotowa zmiana nie powoduje konieczności wydłużenia terminu składania ofert.
2020-12-28 14:00 Beata Kmieć W związku z koniecznością przygotowania przez Zamawiającego odpowiedzi na wniesione przez Wykonawców zapytania do treści SIWZ oraz umożliwienia zapoznania się z nimi przez wszystkich zainteresowanych Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 05.01.2021 do godz. 08:30, a termin otwarcia ofert przesuwa na dzień 05.01.2021 na godz. 08:35. Miejsce otwarcia ofert pozostaje bez zmian. Odpowiedzi na zapytania Wykonawców wraz z treścią zapytań zostaną zamieszczone niezwłocznie po opracowaniu odpowiedzi przez zespół Zamawiającego, w związku z czym Zamawiający zaleca monitorowanie niniejszej strony na bieżąco.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1389