Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 83/2020 „Świadczenie usługi : Inspektora nadzoru robót elektrycznych Inspektora nadzoru robót budowlanych dla Inwestycji pn. „WYKONANIE WINDY OSOBOWEJ W BUDYNKU DWUKONDYGNACYJNYM NR H NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO DREWNICA SP. Z O.O.” w ramach Projektu „Poprawa funkcjonalności i efektywności kosztowej leczenie psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica”

Deadlines:
Published : 11-12-2020 11:21:00
Placing offers : 21-12-2020 10:00:00
Offers opening : 21-12-2020 10:15:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


1.       Niniejsze postępowanie prowadzone jest według zasad Zamawiającego określonych w dalszej części zaproszenia i nie stosuje się do niego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.       Zamawiający zaprasza do składania ofert na :

Świadczenie usługi: Inspektora nadzoru robót elektrycznych, Inspektora nadzoru robót budowlanych 

dla Inwestycji pn. WYKONANIE WINDY OSOBOWEJ W BUDYNKU DWUKONDYGNACYJNYM  NR H NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO DREWNICA SP. Z  O.O.” 


3.    Opis przedmiotu zamówienia:

1)      Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie usługi Inspektora nadzoru robót elektrycznych oraz  Inspektora nadzoru robót budowlanych  w okresie realizacji inwestycji pn. „WYKONANIA WINDY OSOBOWEJ W BUDYNKU DWUKONDYGNACYJNYM  NR H NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO DREWNICA SP. Z  O.O.”

2)      Miejsce realizacji Inwestycji: siedziba Zamawiającego.

3)      Przedmiot zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) określony jest kodami:

 

71000000-8   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71247000-1   Nadzór nad robotami budowlanymi

71248000-8   Nadzór nad projektem i dokumentacją

71310000-4   Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane

71318000-0   Inżynieryjne usługi doradcze i konsultacyjne

71330000-0   Różne usługi inżynieryjne

71340000-3   Zintegrowane usługi inżynieryjne

71520000-9   Usługi nadzoru budowlanego

71521000-6   Usługi nadzorowania placu budowy

4)      Inwestycja będzie realizowana w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną, w tym Program funkcjonalno-użytkowy.

5)      Zakres Inwestycji został opisany w zał. nr 3 do Zaproszenia.

4.       Przewidywany termin realizacji umowy: od dnia zawarcia umowy do dnia 30.06.2021 roku.

5.       Informacje na temat wadium - Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

6. Postępowanie będzie prowadzone poprzez platformę zakupową Open Nexus pod adresem: https:/platformazakupowa.pl/pn/drewnica. Złożenie oferty możliwe jest przez Wykonawców, którzy posiadają konto na Platformie Zakupowej oraz przez Wykonawców nie posiadających konta na Platformie Zakupowej. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności rejestracji, logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków, wyjaśnienia treści Zaproszenia do złożenia oferty, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

7.      Ofertę w formie elektronicznej (skan dokumentów) należy składać za pomocą Platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/drewnica w terminie do dnia 21.12.2020 roku,   godz. 10.00. 

8.        Otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego.

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 22 4197253  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zaproszenie do złozenia ofert - 83_2020 Inspektorzy winda.pdf pdf 11569.75 2020-12-11 11:21:00 Proceeding
Ogłoszenie Baza Konkurencyjności.pdf pdf 42.88 2020-12-11 11:21:00 Proceeding
Zał. nr 2 do Zaproszenia - edytowalny.docx docx 68.91 2020-12-11 11:21:00 Proceeding
Zał. nr 2 do Zaproszenia - edytowalny.docx docx 68.91 2020-12-14 11:24:27 Criterion
Zał. nr 2 do Zaproszenia - edytowalny.docx docx 68.91 2020-12-14 11:21:52 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 303.27 2020-12-21 12:00:55 Public message
WYBÓR 83_2020.pdf pdf 202.4 2020-12-28 12:31:33 Public message
Ponowny wybór oferty.pdf pdf 405.3 2021-01-12 14:06:36 Public message

Announcements

2021-01-12 14:06 KRZYSZTOF JANIGA kolejny wybór oferty

Ponowny wybór oferty [...].pdf

2020-12-28 12:31 KRZYSZTOF JANIGA informacja O WYBORZE OFERTY

WYBÓR 83_2020.pdf

2020-12-21 12:00 KRZYSZTOF JANIGA Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2020-12-14 11:21 KRZYSZTOF JANIGA Szanowny Państwo,

Właściwy załącznik - formularz ofertowy to załącznik edytowalny podpięty do postępowania

Zał. nr 2 do Zaprosz [...].docx

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Cena oferty brutto Wykonanie usługi zgodnie z Zaproszeniem do złożenia oferty 1 service Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o.
Karola Rychlińskiego 1
05-091, Ząbki
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6366 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required

Zał. nr 2 do Zaprosz [...].docx

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - zgodnie z Zaproszeniem "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Zgodnie z zapisami umowy Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Gwarancja - Oświadczamy, że udzielamy Zamawiającemu gwarancji / rękojmi za wady usługi objętej przedmiotowym zamówieniem na okres 12 miesięcy, licząc od daty podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron protokołu odbioru wykonania prac, a podzespoły zgodnie z dokumentacją producenta. . Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję (0)
Unlock the form

The number of page views: 607