Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 11/PN/2020 „Zaprojektowanie i przebudowa stacji transformatorowej obiektu Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica sp. z o.o. W ramach Programu „Poprawa funkcjonalności i efektywności kosztowej leczenia psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica”

Deadlines:
Published : 10-12-2020 11:51:00
Placing offers : 18-12-2020 10:00:00
Offers opening : 18-12-2020 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

1.      Przedmiotem zamówienia jest Zaprojektowanie i przebudowa stacji transformatorowej obiektu Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica sp. z o.o., obejmujące w szczególności sporządzenie projektu przebudowy stacji w celu umożliwienia sprzedaży energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej szpitala  i dostosowania układu stacji do wydanych warunków Nr 20-G0.WP/00213 w zakresie zmiany pola stacyjnego, w tym dostosowania układów telemechaniki  i układu pomiarowego, wykonanie instrukcji ruchu i eksploatacji oraz uzgodnienie jej ze służbami PGE Dystrybucja oraz  przebudowa stacji transformatorowej.

2.      Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym parametry zadania inwestycyjnego  i szczegóły rozwiązań technicznych, zawarty jest w dokumentacji technicznej dostępnej pod linkiem:ftp://drewnica.pl/2020/Przebudowa%20stacji%20transformatorowej/ oraz załącznikach do SIWZ (zał. nr 7 do SIWZ).- załącznik wyłącznie w wersji elektronicznej (PDF).

3.      Dokumentację projektową stanowi w szczególności projekt wykonawczy w skład którego wchodzi:

1) Dokumentacja powykonawcza przyłącza – cz.1;

2) Dokumentacja powykonawcza przyłącza – cz.2

3) Instrukcja współpracy ruchowej;

4) Załącznik do instrukcji;

5) Warunki przyłączenia  nr 20-GO/WP/00213 dla zakładu wytwarzania energii, do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 15 kV.

6) Dokumentacja pomocnicza: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, - opracowana na podstawie projektów budowlanych.

Termin wykonania zamówienia: do 30.04.2021 roku.

Składanie ofert odbywa się:

1)    w przypadku ofert składanych w formie pisemnej: w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Zaleca się, aby opakowanie było oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy. Opakowanie winno być zaadresowane do Zamawiającego:

Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o.

[ul. Rychlińskiego 1, 05-091 Ząbki]

oraz opisane:

 Przetarg nieograniczony na Zaprojektowanie i przebudowę stacji transformatorowej obiektu Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica sp. z o.o

Znak sprawy: 11/PN/2020

nie otwierać przed dniem 18.12.2020 r., godz. 10.15

2)    za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/drewnica.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

Wykonawca składa ofertę, wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 18.12.2020 do godz. 10.00.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
załączniki edytowalne do SIWZ.7z 7z 839.77 2020-12-10 11:51:00 Proceeding
Zał. nr 7 do SIWZ Dokumentacja techniczna.7z 7z 14171.3 2020-12-10 11:51:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 171.86 2020-12-10 11:51:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 23128.89 2020-12-10 11:51:00 Proceeding
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 307.64 2020-12-18 11:24:36 Public message
Wybór oferty.pdf pdf 405.77 2021-01-08 12:27:30 Public message

Announcements

2021-01-08 12:27 KRZYSZTOF JANIGA W załączeniu informacja o wyborze oferty

Wybór oferty.pdf

2020-12-18 11:24 KRZYSZTOF JANIGA Szanowni Państwo,

W załączeniu informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2020-12-18 10:00 Buyer message nie dotyczy

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 437