Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: UA.271.1.14.2020 Zagospodarowanie komponentów do produkcji RDF – odpadów o kodach 19 12 12 i 19 12 04 wraz z usługą ich odbioru i transportu

Deadlines:
Published : 09-12-2020 15:14:00
Placing offers : 11-01-2021 12:00:00
Offers opening : 11-01-2021 12:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
IDW-I_część_SIWZ.docx docx 180.27 2020-12-09 15:14:00 Proceeding
Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf pdf 151.34 2020-12-09 15:14:00 Proceeding
SOPZ-II_część_SIWZ.docx docx 36.61 2020-12-09 15:14:00 Proceeding
WZÓR_UMOWY-III_część_SIWZ.docx docx 59.98 2020-12-09 15:14:00 Proceeding
Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf pdf 115.23 2021-03-19 12:35:40 Public message
Pytania_odpowiedzi.pdf pdf 912.61 2020-12-23 12:24:21 Public message
Pytania_odpowiedzi.pdf pdf 878.65 2021-01-04 14:43:16 Public message
Informacja_z_otwarcia.pdf pdf 345.64 2021-01-11 14:48:10 Public message
Informacja_o_wyborze.pdf pdf 454.18 2021-01-28 11:39:55 Public message

Announcements

2021-03-19 12:35 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Ogloszenie_o_udziele [...].pdf

2021-01-28 11:39 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu.

Informacja_o_wyborze [...].pdf

2021-01-11 14:48 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację z otwarcia ofert.

Informacja_z_otwarci [...].pdf

2021-01-04 14:43 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza pytania oraz odpowiedzi.

Pytania_odpowiedzi.p [...].pdf

2020-12-23 12:24 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza pytania oraz odpowiedzi.

Pytania_odpowiedzi.p [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1034