Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP-6299/20/362/Ł Dostawy materiałów eksploatacyjnych do sprzętu teleinformatycznego

Natalia Ambrożewicz
Komenda Stołeczna Policji
Deadlines:
Published : 07-12-2020 14:02:00
Placing offers : 28-01-2021 13:00:00
Offers opening : 28-01-2021 14:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 237.24 2020-12-07 14:02:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 1102.84 2020-12-07 14:02:00 Proceeding
Załaczniki do edycji.doc doc 490.5 2020-12-07 14:02:00 Proceeding
Załącznik nr 2A - 2L do SIWZ.xlsx xlsx 126.41 2020-12-07 14:02:00 Proceeding
document_2021041418101188.pdf pdf 511.09 2021-04-14 18:15:45 Public message
informacja o wyborze na stronę.pdf pdf 488.59 2021-04-14 18:15:45 Public message
document_2021042113521255.pdf pdf 671.35 2021-04-21 13:58:28 Public message
informacja o wyborze na stronę.pdf pdf 539.38 2021-04-21 13:58:28 Public message
wybstr6299.pdf pdf 130.19 2021-04-22 17:42:45 Public message
informacja o wyborze na stronę.pdf pdf 75.7 2021-04-22 17:42:45 Public message
document_2021043016055731.pdf pdf 91.26 2021-04-30 16:07:16 Public message
document_2020121616210548.pdf pdf 42.66 2020-12-16 15:10:42 Public message
document_2020123017331200.pdf pdf 28.77 2020-12-30 16:30:51 Public message
ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert.pdf pdf 72.2 2021-01-05 11:27:57 Public message
odpowiedzi.pdf pdf 338.99 2021-01-12 15:18:26 Public message
Nowy Załącznik nr 2A - 2L do SIWZ.xlsx xlsx 166.12 2021-01-12 15:18:26 Public message
Odpowiedzi na pytania wykonawców.pdf pdf 99.03 2021-01-14 15:46:03 Public message
Nowy Załącznik nr 2A - 2L do SIWZ.xlsx xlsx 166.16 2021-01-14 15:46:03 Public message
2021-OJS010-017954-pl[1].pdf pdf 68 2021-01-15 09:22:21 Public message
zmrermin6299.pdf pdf 37.04 2021-01-15 09:22:21 Public message
document_2021012616295321.pdf pdf 155.08 2021-01-26 15:18:36 Public message
document_2021012713084962.pdf pdf 75.8 2021-01-27 11:59:08 Public message
document_2021012714223627.pdf pdf 52.83 2021-01-27 13:10:22 Public message
document_2021012817133232.pdf pdf 723.08 2021-01-29 10:01:16 Public message
załącznik wersja edytowalna.doc doc 52 2021-01-29 10:01:16 Public message

Announcements

2021-04-30 16:07 Natalia Ambrożewicz Wydział Zamówień Publicznych Komendy Stołecznej Policji, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej Ustawą, informuje, że w wyżej wymienione postępowanie w zadaniu nr 1 – Dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń teleinformatycznych marki HP zostało unieważnione.
Podstawa prawna:
Art. 93 ust. 1 pkt 7 Ustawy o następującym brzmieniu: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego”.
Podstawa faktyczna:
Postępowanie zawiera istotną wadę, niemożliwą do usunięcia, polegającą na niewłaściwym przygotowaniu przez Zamawiającego formularza ofertowego, który został sporządzony w sposób uniemożliwiający Wykonawcy prawidłowe wskazanie wydajności oferowanego asortymentu. Jako przedmiot zamówienia w kol. 4 poz. 42 Opisu przedmiotu zamówienia/Formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 2A do SIWZ Zamawiający wskazał toner producenta HP Laser Jet Managed E82560dn o symbolu W9037MC lub równoważny z wydajnością 69 000 stron podczas, gdy prawidłowa wydajność ww. tonera to 58 000 stron. Produktu o parametrach podanych w Opisie przedmiotu zamówienia/Formularzu cenowym, tj. o wydajności 69 000 stron nie ma na rynku i co za tym idzie tak postawione wymaganie jest nierealne do spełnienia. W związku z powyższym niemożliwa jest prawidłowa przedmiotowa ocena złożonych ofert pod kątem podstaw odrzucenia określonych w art. 89 ust. 1 Ustawy. Na etapie badania i oceny ofert nie można zmienić ani poprawić formularza ofertowego ani dokumentów na podstawie których został sporządzony. W związku z czym zaistniała wada uniemożliwia dokonanie dalszych czynności, w tym poprawną ocenę ofert zgodnie z kryteriami opisanymi w SIWZ, a co za tym idzie zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

document_20210430160 [...].pdf

2021-04-22 17:42 Natalia Ambrożewicz Wybór najkorzystniejszych ofert w zad. 4

wybstr6299.pdf

informacja o wyborze [...].pdf

2021-04-21 13:58 Natalia Ambrożewicz Wybór najkorzystniejszych ofert w zad. 2, 3, 5, 9, 11, ponowny wybór zad 8, 10, 12

document_20210421135 [...].pdf

informacja o wyborze [...].pdf

2021-04-14 18:15 Natalia Ambrożewicz Wybór najkorzystniejszych ofert w zadaniach nr 6, 7, 8, 10, 12

document_20210414181 [...].pdf

informacja o wyborze [...].pdf

2021-01-29 10:01 Natalia Ambrożewicz Informacja z otwarcia ofert wraz z oświadczeniem

document_20210128171 [...].pdf

załącznik wersja edy [...].doc

2021-01-27 13:10 Natalia Ambrożewicz Ostateczne sprostowanie.

document_20210127142 [...].pdf

2021-01-27 11:59 Natalia Ambrożewicz Sprostowanie.

document_20210127130 [...].pdf

2021-01-26 15:18 Natalia Ambrożewicz Odpowiedzi na pytania wykonawcy.

document_20210126162 [...].pdf

2021-01-15 09:22 Natalia Ambrożewicz Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

2021-OJS010-017954-p [...].pdf

zmrermin6299.pdf

2021-01-14 15:46 Natalia Ambrożewicz Odpowiedzi na pytania wykonawców.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Nowy Załącznik nr 2A [...].xlsx

2021-01-12 15:18 Natalia Ambrożewicz Odpowiedzi na pytania wykonawców oraz informacja o przekazaniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej do publikacji Ogłoszenia zmian lub dodatkowych informacji w zakresie zmiany terminu składnia i otwarcia ofert

odpowiedzi.pdf

Nowy Załącznik nr 2A [...].xlsx

2021-01-05 11:27 Natalia Ambrożewicz Ogłoszenie o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2020-12-30 16:30 Natalia Ambrożewicz Informacja o przekazaniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej do publikacji Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji w zakresie zmiany terminu składnia i otwarcia ofert

document_20201230173 [...].pdf

2020-12-16 15:10 Natalia Ambrożewicz Odpowiedź na pytanie wykonawcy.

document_20201216162 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1974