Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 1047/2020/2 Dostawa aparatury medycznej na potrzeby szpitala tymczasowego dla pacjentów z zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2

Deadlines:
Published : 26-11-2020 17:44:00
Placing offers : 28-11-2020 12:00:00
Offers opening : 28-11-2020 12:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications


Zamówienie w wyniku Decyzji Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2020 roku wydanej na podstawie art. 10d ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842) nakładającej obowiązek przystosowania obiektu Międzynarodowego Centrum Kongresowego, Plac Sławika i Antalla 1, 40-163 Katowice, na potrzeby funkcjonowania tymczasowych komórek organizacyjnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im sierżanta Grzegorza Załogi.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w oparciu o art 46c ustawy z dnia 05.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi pn: „Dostawa aparatury medycznej na potrzeby szpitala tymczasowego dla pacjentów z zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2”

Warunki udziału w postępowaniu.

I. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury medycznej  dla szpitala tymczasowego dla zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 .

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia co do wymogów asortymentu oraz ilości znajduje się załącznikach do Ogłoszenia - formularzu ofertowym oraz opisie przedmiotu zamówienia

Wykonawca zobligowany jest do podania w ofercie terminu dostawy.

Zamawiający informuje iż bez zbędnej zwłoki w przypadku wyboru ofert najkorzystniejszych będzie zawierać umowę.

II. Termin: do dnia 20 grudnia 2020 roku.

III. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty.

Zapraszamy do złożenia ofert elektronicznie poprzez wypełnienie poniższego formularza elektronicznego z załączeniem wypełnionego formularza ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.

V. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Cena 100 %

sposób dokonywania oceny wg. wzoru

[ ( Cn : Cb ) x 100 ] x 100%

Cn - cena najniższa

Cb - cena badanej oferty

Cena netto i brutto oferty nie podlega negocjacji i jest niezmienna.

VI. Opis sposobu obliczenia ceny

1.      Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art.3 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 5 lipca 2000r. o cenach (Dz.U.Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302);

2.      Cena za realizację całości przedmiotu zamówienia podana w ofercie w złotych polskich powinna zawierać wszystkie koszty bezpośrednie, koszty pośrednie oraz zysk i powinna uwzględniać wszelkie uwarunkowania zawarte w warunkach zamówienia.

3.      Cenę należy podać w polskich złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Należy również podać stawkę podatku od towarów i usług VAT, jaka została wliczona w oferowaną cenę.

VII. Wybór oferty najkorzystniejszej

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest zawarcie umowy z wybranym wykonawcą.

VIII. Porozumiewanie się z wykonawcami

W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub skontaktuj się z osobami uprawnionymi do składania wyjaśnień dotyczących postępowania:

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

    tel. 22 101 02 02 e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
umowa dostawy wzór.docx docx 40.87 2020-11-26 17:44:00 Proceeding
opis przedmiotu zamówienia.docx docx 25.09 2020-11-26 17:44:00 Proceeding
formularz ofertowy.xlsx xlsx 10.74 2020-11-26 17:44:00 Proceeding
informacja o wynikach.pdf pdf 73.9 2020-11-28 15:15:04 Public message

Announcements

2020-11-28 15:15 Zamówienia Publiczne Informacja o wynikach

informacja o wynikac [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 aparatura medyczna Zgodnie z opisem zamieszczonym w załączniku do ogłoszenia 1 delivery - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7747 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 794