Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 1010/2020/4 Odbiór odpadów medycznych ze szpitala tymczasowego dla pacjentów z zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2

Deadlines:
Published : 26-11-2020 17:07:00
Placing offers : 27-11-2020 09:00:00
Offers opening : 27-11-2020 09:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications


Zamówienie w wyniku Decyzji Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2020 roku wydanej na podstawie art. 10d ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842) nakładającej obowiązek przystosowania obiektu Międzynarodowego Centrum Kongresowego, Plac Sławika i Antalla 1, 40-163 Katowice, na potrzeby funkcjonowania tymczasowych komórek organizacyjnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im sierżanta Grzegorza Załogi.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w oparciu o art 46c ustawy z dnia 05.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi pn: „Odbiór odpadów medycznych ze szpitala tymczasowego dla pacjentów z zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2”

Warunki udziału w postępowaniu.

I. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów medycznych ze szpitala tymczasowego zlokalizowanego w Międzynarodowym Centrum Kongresowego, Plac Sławika i Antalla 1, 40-163 Katowice.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do ogłoszenia: formularz ofertowy oraz wzór umowy.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 25.11.2020 roku do dnia 30.04.2021 roku.

III. Opis sposobu przygotowania oferty.

Zapraszamy do złożenia ofert elektronicznie poprzez załączenie oferty, przygotowanej przez wykonawcę na podstawie załączonego wzoru.

V. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Cena 100 %

sposób dokonywania oceny wg. wzoru

[ ( Cn : Cb ) x 100 ] x 100%

Cn - cena najniższa

Cb - cena badanej oferty

Cena netto i brutto oferty nie podlega negocjacji i jest niezmienna.

 VI. Opis sposobu obliczenia ceny

1.      Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art.3 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 5 lipca 2000r. o cenach (Dz.U.Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302);

2.      Cena za realizację całości przedmiotu zamówienia podana w ofercie w złotych polskich powinna zawierać wszystkie koszty bezpośrednie, koszty pośrednie oraz zysk i powinna uwzględniać wszelkie uwarunkowania zawarte w warunkach zamówienia.

3.      Cenę należy podać w polskich złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Należy również podać stawkę podatku od towarów i usług VAT, jaka została wliczona w oferowaną cenę.

VII. Wybór oferty najkorzystniejszej

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

VIII. Porozumiewanie się z wykonawcami

W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub skontaktuj się z osobami uprawnionymi do składania wyjaśnień dotyczących postępowania:

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

    tel. 22 101 02 02 e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
formularz ofertowy.docx docx 27.61 2020-11-26 17:07:00 Proceeding
projekt umowy medyczne.docx docx 35.28 2020-11-26 17:07:00 Proceeding
informacja o wynikach.pdf pdf 40.93 2020-11-28 15:24:20 Public message

Announcements

2020-11-28 15:24 Zamówienia Publiczne Informacja o wynikach

informacja o wynikac [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Koszt odbioru odpadów medycznych - 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3581 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 828