Proceeding: DRI.271.19.2020 Zakup notebooków do pracy zdalnej dla Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Jacek Lara
Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Department: DRI
Deadlines:
Posted : 18-11-2020 15:29:00
Placing offers: 23-11-2020 09:00:00
Opening offers : -
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia wyłączonego ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzonym przez Miasto Piotrków Trybunalski na: Zakup nowych notebooków do pracy zdalnej dla Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

Specyfikacja fabrycznie nowego notebooka: 

 - procesor wielordzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 6320 punktów według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net, 

 - pamięć RAM min. 8GB DDR4,

 - dysk min. 256GB PCIe NVMe, 

 - przekątna ekranu min. 14” 1920x1080 (Full HD), 

 - gwarancja min. 36 m-cy, Door-to-door  

 - system operacyjny min. Windows 10 Professional PL 64-bit z licencją i nośnikiem lub partycją RECOVERY w celu zapewnienia współpracy ze środowiskiem sieciowym Urzędu Miasta

 - modem wewnętrzny min. LTE (LTE M.2 Module)

 - mysz Logitech M185 szara lub równoważne

 - torba

2. Istotne warunki realizacji zamówienia:  1) termin wykonania:  oczekiwane do 14 dni od dnia podpisania umowy (powyżej 14 dni opis w punkcie 5)  2) terminy i warunki płatności: w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.  3) Zamawiający w ramach zadania "Wydatki bieżące na działania związane z ochroną przed skutkami zarażenia koronawirusem" otrzymał środki w wysokości 90.000,00 zł brutto. Do oceny ofert będzie brana cena jednostkowa jednego zestawu notebooka z wyposażeniem. Zamówienie obejmować będzie taką ilość zestawów aby maksymalnie wykorzystać kwotę z zadania. 

3. Nie przewiduje się możliwości dokonania istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, wzór projektu umowy w załączniku. 

4. Nie przewiduje się przeprowadzania zamówienia uzupełniającego. 

5. Kryteria oceny ofert i ich waga:  Cena – 80%, termin realizacji zamówienia - 20 % ( do 14 dni od dnia podpisania umowy 20 %, 15-21 dni 10%, powyżej 21 dni 0%)  Sposób obliczenia najkorzystniejszej oferty: Najkorzystniejszą jest oferta o najwyższej liczbie punktów przy spełnieniu istotnych warunków realizacji zamówienia. 

6. Wymagania dotyczące oferty:  1) termin składania ofert:   do dnia 23.11.2020 r. do godziny 9:00.   2) ofertę należy złożyć elektronicznie poprzez w platformę zakupową. 3) proszę o dołączenie do oferty specyfikacji technicznej proponowanego sprzętu, ilości, modelu oraz producenta. Złożone oferty bez opisu nie będą brane do oceny ofert. 

7. Dodatkowe informacje:   1) Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w zapytaniu ofertowym. W takim przypadku do opublikowanego zapytania ofertowego zostanie dołączona informacja o jego zmianie, która zawierać będzie co najmniej: datę upublicznienia zmienianego zapytania ofertowego, jego numer a także opis dokonanych zmian. Beneficjent przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.  2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  3) Wykonawca może dokonać zmian lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert.  4) Oferty otrzymane po terminie składania ofert zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania.   5) Oferta niezgodna z zapytaniem ofertowym nie stanowi oferty ważnej.  6) Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, odwołania postępowania lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert.   7) Zamawiający udostępnia wnioskodawcy zestawienie ofert złożonych w postępowaniu: - na wniosek wykonawcy, który złożył ofertę, - wg własnego uznania na stronie, na której zostało upublicznione zapytanie ofertowe.  8) Informację o wyniku postępowania (co najmniej nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania wybranego wykonawcy, a także cenę wybranej oferty) zamawiający upublicznia w taki sposób, w jakim zostało upublicznione zapytanie ofertowe (poprzez skierowanie do potencjalnych    wykonawców / ogłoszenie na stronie internetowej).  9) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z wyłonionym wykonawcą (udziela zamówienia). 

8. Osoba do kontaktu: Jacek Lara, Referat Informatyki 44 7327723, j.lara@piotrkow.pl 97-300 Piotrków Trybunalski, Pasaż Karola Rudowskiego 10  

W załączeniu wzór umowy.

W przypadku pytań: 

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
UMOWA_komputery.docx docx 28.59 2020-11-18 15:29:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 notebook z systemem + mysz + torba zgodnie z opisem wymagań wraz z systemem operacyjnym 1 pc. Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Pasaż Karola Rudowskiego 10
97-300, Piotrków Trybunalski
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5480 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 80% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji 20% do 14 dni od dnia podpisania umowy 20 %, 15-21 dni 10%, powyżej 21 dni 0% (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 294