Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 281.86.2020 Dostawa samochodu specjalistycznego do czyszczenia i konserwacji infrastruktury kanalizacyjnej

Deadlines:
Published : 05-11-2020 06:50:00
Placing offers : 11-12-2020 11:00:00
Offers opening : 11-12-2020 11:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Tom I - Instrukcja dla Wykonawców.pdf pdf 729.56 2020-11-05 06:50:00 Proceeding
Tom II - Wzór umowy.pdf pdf 265.76 2020-11-05 06:50:00 Proceeding
Tom III - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 234.77 2020-11-05 06:50:00 Proceeding
załączniki 1-4.doc doc 89.5 2020-11-05 06:50:00 Proceeding
Ogłoszenie nr 2020-OJS215-528191-pl.pdf pdf 106.31 2020-11-05 06:50:00 Proceeding
JEDZ.doc doc 189.5 2020-11-05 13:22:59 Proceeding
pytania1.pdf pdf 35.2 2020-11-17 07:01:39 Public message
informacja.pdf pdf 39.16 2020-12-11 11:11:35 Public message
wynik.pdf pdf 27.83 2021-01-08 13:51:12 Public message
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 93.43 2021-02-03 10:46:17 Public message

Announcements

2021-02-03 10:46 Mieczysław Małkiewicz Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ogłoszenie o udziele [...].pdf

2021-02-03 10:44 Mieczysław Małkiewicz The message was withdrawn by the Buyer.
2021-01-08 13:51 Mieczysław Małkiewicz Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

wynik.pdf

2020-12-11 11:11 Mieczysław Małkiewicz Informacja o złożonych ofertach

informacja.pdf

2020-11-17 07:01 Mieczysław Małkiewicz Odpowiedź na pytanie Wykonawcy

pytania1.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 858