Proceeding: ZP/96/ZCO/2020 „Przeglądy sprzętu medycznego”

Deadlines:
Posted : 04-11-2020 13:21:00
Placing offers: 11-12-2020 10:00:00
Opening offers : 11-12-2020 10:30:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
JEDZ.xml xml 106.48 2020-11-04 13:21:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 860.32 2020-11-04 13:21:00 Proceeding
JEDZ.pdf pdf 75.39 2020-11-04 13:21:00 Proceeding
96.SIWZ.doc doc 1214 2020-11-04 13:21:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert.pdf pdf 2320.01 2020-12-01 08:48:39 Public message
Wersja edytowalna _odpowiedzi na pytania Wykonawców.docx docx 23.82 2020-12-01 11:51:47 Public message
Ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia.pdf pdf 65.75 2020-12-04 14:45:47 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 1377.78 2020-12-14 10:43:57 Public message
Rozstrzygniecie postepowania_uniewaznienie.pdf pdf 119.2 2020-12-29 09:44:11 Public message

Announcements

2020-12-29 09:44 Małgorzata Malinowska Rozstrzygniecie postępowania _unieważnienie

Rozstrzygniecie post [...].pdf

2020-12-14 10:43 Małgorzata Malinowska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-12-04 14:45 Małgorzata Malinowska Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o sprosto [...].pdf

2020-12-01 11:51 Małgorzata Malinowska Wersja edytowalna_odpowiedzi na pytania Wykonawców

Wersja edytowalna _o [...].docx

2020-12-01 08:48 Małgorzata Malinowska Odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1409