Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/220/69/20 Dostawa odczynników diagnostycznych do prowadzenia hodowli komórkowych oraz odczynników do analizy MLPA/MS-MLPA na potrzeby Pracowni Cytogenetyki SPSK-2.

Deadlines:
Published : 04-11-2020 10:44:00
Placing offers : 16-11-2020 09:00:00
Offers opening : 16-11-2020 09:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

........................................................................................................................................................................................................................
Z uwagi na wartość zamówienia (mniejszą niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy PZP), dopuszczalną formą składania oferty oraz oświadczenia z art. 25a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27, dalej „PZP”) pozostaje forma pisemna.

........................................................................................................................................................................................................................

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZP_220_69_20 Zał. nr 1 do SIWZ - OFERTA.rtf rtf 148.77 2020-11-04 10:44:00 Proceeding
ZP.220.69.20 SIWZ Cytogenetyka.doc doc 511.5 2020-11-04 10:44:00 Proceeding
ZP.220.69.20 Zał. nr 2 Formularz cen jedn..xlsx xlsx 23.6 2020-11-04 10:44:00 Proceeding
ZP.220_69_20 zał. 4 Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.docx docx 17.17 2020-11-04 10:44:00 Proceeding
ZP_220_69_20 Ogłoszenie o zamówieniu.docx docx 156.33 2020-11-04 10:44:00 Proceeding
ZP_220_69_20 Zał. nr 1a do oferty - NOWE Oświadczenie dot. braku podst. do wykluczenia z postę.docx docx 25.66 2020-11-04 10:44:00 Proceeding
ZP_220_69_20- ZaŁ. nr 5 oświadczenie o dopuszczeniu do obrotu.rtf rtf 124.26 2020-11-04 10:44:00 Proceeding
ZP_220_69_20 Zmiana terminów.docx docx 165.54 2020-11-06 10:49:03 Public message
ZP_220_69_20 zmiana Ogłoszenia.docx docx 143.48 2020-11-06 10:49:03 Public message
ZP.220.69.20 Informacja z otwarcia ofert.docx docx 36.72 2020-11-16 12:17:34 Public message
ZP.220.69.20 Rozstrzygnięcie postępowania..docx docx 145.86 2020-11-19 14:21:25 Public message

Announcements

2020-11-19 14:21 Wioletta Sybal Szanowni Państwo,
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu dokonano rozstrzygnięcia w/w postępowania- w załączeniu.

ZP.220.69.20 Rozstrz [...].docx

2020-11-16 12:17 Wioletta Sybal Szanowni Państwo w załączeniu Informacja z otwarcia ofert z dnia 16.11.2020 r. o godz. 09:30

ZP.220.69.20 Inform [...].docx

2020-11-06 10:49 Wioletta Sybal Szanowni Państwo!
W załączeniu Zmiana terminów w postępowaniu oraz zmiana Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 06.11.2020 r.

ZP_220_69_20 Zmiana [...].docx

ZP_220_69_20 zmiana [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 607