Proceeding: DEE/10/2020 Dostawa energii elektrycznej dla Zakładu w grupie B21 oraz oraz do punktów poboru niskiego napięcia w grupach taryfowych: 5 punktów C11 i punkt C 12A

Szymon Łakota
MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o. Department: Wydział ds. Utrzymania Obiektu i Zaopatrzenia
Deadlines:
Published : 03-11-2020 14:28:00
Placing offers: 04-12-2020 10:00:00
Opening offers : 04-12-2020 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu - energia elektryczna.pdf pdf 111.84 2020-11-03 14:28:00 Proceeding
SIWZ - energia elektryczna.pdf pdf 1495.8 2020-11-03 14:28:00 Proceeding
Umowa - energia elektryczna.pdf pdf 430.45 2020-11-03 14:28:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - energia elektryczna.pdf pdf 63.04 2020-11-03 14:28:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do siwz - formularz oferty.docx docx 15.73 2020-11-03 14:28:00 Proceeding
Załącznik nr 2 energia elektryczna.pdf pdf 50.89 2020-11-03 14:28:00 Proceeding
załącznik nr 3 wykaz dostaw.docx docx 19.35 2020-11-03 14:28:00 Proceeding
Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ (1).doc doc 183.5 2020-11-24 08:42:44 Proceeding
Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 23.11.2020 r..pdf pdf 255.01 2020-11-24 08:33:02 Public message
Unieważnienie postępowania przetargowego.pdf pdf 36.63 2020-12-07 11:33:27 Public message

Announcements

2020-12-07 11:33 Szymon Łakota Informacja o UNIEWAŻNIENIU postępowania przetargowego.

Unieważnienie postęp [...].pdf

2020-11-24 08:33 Szymon Łakota Szanowni Państwo,

W załączeniu wyjaśnienia do SIWZ z dnia 23.11.2020 r.

Wyjaśnienia do SIWZ [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 555