Proceeding: RI.271.1.10.2020.AK Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2020/2021

Deadlines:
Posted : 02-11-2020 12:20:00
Placing offers: 06-11-2020 10:00:00
Opening offers : 06-11-2020 10:05:00
Tryb:
Kind: Service

Requirements and specifications

RI.271.1.10.2020.AK                                                                                           Debrzno, 2020-11-02

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

1.    Nazwa i adres Zamawiającego:

 

Gmina Debrzno

ul. Traugutta 2

77-310 Debrzno

tel. 59 83 35 351

e-mail: urzad@debrzno.pl

http://bip.debrzno.pl

powiat człuchowski

województwo pomorskie

NIP: 843-15-30-511

REGON: 770979654

 

Do udzielenia zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

Procedura zamówienia realizowana zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia nr 279.301.2019 Burmistrza Debrzna z dnia 16 grudnia 2019r.

2.    Opis przedmiotu zamówienia:

 

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2020/2021.

 

3.        Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług oznaczonych nazwą: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2020/2021.

3.1  Zamawiający dokonuje podziału przedmiotu zamówienia na 6 części:

·         Część I: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectw (Rejon I) :

- Stare Gronowo,

- Nowe Gronowo

- Drozdowo

- Buka

- Myśligoszcz

Odśnieżanie wykonywane ciągnikiem  rolniczym o mocy powyżej 160 KM z pługiem stalowym dwustronnym o szerokości roboczej odśnieżania od 2,50 m – 1 szt.

Szacowana łączna ilość godzin pracy - 100 godz.

·         Część II: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectw (Rejon I) :

- Stare Gronowo,

- Nowe Gronowo

- Drozdowo

- Buka

- Myśligoszcz

Odśnieżanie wykonywane ciągnikiem  rolniczym o mocy powyżej 160 KM z pługiem stalowym jednostronnym o szerokości roboczej odśnieżania od 2,50 m – 1 szt.

Szacowana łączna ilość godzin pracy - 50 godz.

·         Część III: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectw (Rejon II) :

- Słupia,

- Strzeczona

- Buchowo

- Grzymisław

- Boboszewo

Odśnieżanie wykonywane ciągnikiem  rolniczym o mocy powyżej 160 KM z pługiem stalowym dwustronnym o szerokości roboczej odśnieżania od 2,50 m – 1 szt.

Szacowana łączna ilość godzin pracy - 100 godz.

·         Część IV: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectw (Rejon II) :

- Słupia,

- Strzeczona

- Buchowo

- Grzymisław

- Boboszewo

Odśnieżanie wykonywane ciągnikiem  rolniczym  o mocy powyżej 160 KM z pługiem stalowym jednostronnym o szerokości roboczej odśnieżania od 2,50 m – 1 szt.

Szacowana łączna ilość godzin pracy - 50 godz.

·         Część V: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectw (Rejon III) :

- Uniechów,

- Skowarnki

- Uniechówek

- Cierznie (w tym droga wewnętrzna do IPC Cierznie)

- Prusinowo

- Rozwory

- Główna

Odśnieżanie wykonywane ciągnikiem  rolniczym o mocy powyżej 160 KM z pługiem stalowym dwustronnym o szerokości roboczej odśnieżania od 2,50 m – 1 szt.

Szacowana łączna ilość godzin pracy - 100 godz.

·         Część VI: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectw (Rejon III) :

- Uniechów,

- Skowarnki

- Uniechówek

- Cierznie (w tym droga wewnętrzna do IPC Cierznie)

- Prusinowo

- Rozwory

- Główna

Odśnieżanie wykonywane ciągnikiem  rolniczym o mocy powyżej 160 KM z pługiem stalowym jednostronnym o szerokości roboczej odśnieżania od 2,50 m – 1 szt.

Szacowana łączna ilość godzin pracy - 50 godz.

3.2  Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych pod warunkiem, że Wykonawca dysponuje zestawem sprzętowym odrębnie dla każdej z wymienionych części.

3.3  Oferty będą rozpatrywane na każdą część oddzielnie.

3.4  Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia do odśnieżania dodatkowych odcinków dróg bez konieczności zmiany umowy.

3.5  Do odśnieżania dróg należy stosować odpowiedni sprzęt, gwarantujący solidne usunięcie śniegu i naboju śnieżnego. Sprzęt powinien być wyposażony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odśnieżanie dróg nie powinno utrudniać ruchu pojazdów. Operatorem sprzętu może być kierowca pojazdu posiadający uprawnienia tj. wymaganą kategorię prawa jazdy, znajomość obsługiwanego sprzętu i przeszkolenie do pracy przy zimowym utrzymaniu dróg.

3.6  Zamawiający żąda dodatkowo od Wykonawcy posiadania środków łączności telefonicznej w celu komunikowania się pracownika Urzędu Miejskiego w Debrznie z kierowcami pracującymi w terenie i pełniącymi dyżur. Wymaga się, aby Wykonawca przystąpił do wykonywania usługi w ciągu 1 godziny od otrzymania telefonicznego polecenia wydanego przez wskazanego przedstawiciela Zamawiającego.

3.7  Czas pracy przy odśnieżaniu dróg należy potwierdzić każdorazowo u Zamawiającego  nie później niż 2 dni od dnia wykonania usługi. Rozliczenie za wykonane prace objęte umową będzie dokonywane miesięcznie według stawek roboczogodzin dla poszczególnych rodzajów sprzętu i rodzaju wykonanych usług - zgodnie z przedłożoną ofertą.

3.8  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody (wypadki, kolizje drogowe i inne) spowodowane zaniechaniem prac lub na skutek niedostatecznego, niezgodnego z obowiązującymi przepisami i warunkami podanymi w specyfikacji wykonywania usług przy zimowym utrzymaniu dróg.

3.9  Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu celem uzyskania wszelkich danych dotyczących stanu technicznego i szerokości dróg, które mogą być niezbędne do przygotowania oferty i podpisania umowy na wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg.

3.10Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 90620000-9 Usługi odśnieżania

4.      Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.04.2021 r.

5.      Sposób uzyskania dodatkowej informacji dotyczącej przedmiotu zamówienia: Anna Król, tel. 598335351 w.23, email: a.krol@debrzno.pl

6.    Wymagania stawiane Wykonawcom:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:

a)      Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b)      Dysponowania odpowiednim  potencjałem  technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawienie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia;

c)      Cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia.

7.      Złożone oferty będą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następujących kryteriów

a)        CENA: 100%

C = [C min / C bad] x 100

gdzie:

C - liczba punktów za cenę oferty brutto tj. 1 roboczogodziny odśnieżania

C min - najniższa cena ofertowa brutto tj. 1 roboczogodziny odśnieżania

C bad - cena oferty badanej brutto tj. 1 roboczogodziny odśnieżania

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

8.      Ofertę należy złożyć za pomocą platformy zakupowej Open Nexus do dnia 06.11.2020 r. do godz. 10.00

 

9.  KLAUZULA INFORMACYJNA   RODO

 

1.      Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO”  informuję, że:

2.      Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd  Miejski w Debrznie danych osobowych wykonawców jest  Burmistrz Debrzna , adres Urzędu  Miejskiego w Debrznie:            ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno tel.  59 83 35 351 .

3.      Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pani  Bernadeta Kopeć  tel.  59 83 35 351 wew. 51.

4.      Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd  Miejski w Debrznie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.

5.      Pozyskane od klientów dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

6.      Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.

7.      Klienci Urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

8.      Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9.      Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

10.  W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku  bez rozpatrzenia.

 

 

                                                                                 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
2020_odsniezanie.pdf pdf 1707.23 2020-11-02 12:20:00 Proceeding
Specyfikacja techniczna.docx docx 21.68 2020-11-02 12:20:00 Proceeding
Standardy.docx docx 16.9 2020-11-02 12:20:00 Proceeding
2020_odsniezanie_wybor_oferty.pdf pdf 339.68 2020-11-06 13:27:50 Public message

Announcements

2020-11-06 13:27 Anna Król ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

2020_odsniezanie_wyb [...].pdf

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Część I: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectw (Rejon I) : - Stare Gronowo, - Nowe Gronowo - Drozdowo - Buka - Myśligoszcz Odśnieżanie wykonywane ciągnikiem rolniczym o mocy powyżej 160 KM z pługiem stalowym dwustronnym o szerokości roboczej odśnieżania od 2,50 m – 1 szt. Szacowana łączna ilość godzin pracy - 100 godz. 1 h - (0)
2 Część II: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectw (Rejon I) : - Stare Gronowo, - Nowe Gronowo - Drozdowo - Buka - Myśligoszcz Odśnieżanie wykonywane ciągnikiem rolniczym o mocy powyżej 160 KM z pługiem stalowym jednostronnym o szerokości roboczej odśnieżania od 2,50 m – 1 szt. Szacowana łączna ilość godzin pracy - 50 godz. 1 h - (0)
3 Część III: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectw (Rejon II) : - Słupia, - Strzeczona - Buchowo - Grzymisław - Boboszewo Odśnieżanie wykonywane ciągnikiem rolniczym o mocy powyżej 160 KM z pługiem stalowym dwustronnym o szerokości roboczej odśnieżania od 2,50 m – 1 szt. Szacowana łączna ilość godzin pracy - 100 godz. 1 h - (0)
4 Część IV: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectw (Rejon II) : - Słupia, - Strzeczona - Buchowo - Grzymisław - Boboszewo Odśnieżanie wykonywane ciągnikiem rolniczym o mocy powyżej 160 KM z pługiem stalowym jednostronnym o szerokości roboczej odśnieżania od 2,50 m – 1 szt. Szacowana łączna ilość godzin pracy - 50 godz. 1 h - (0)
5 Część V: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectw (Rejon III) : - Uniechów, - Skowarnki - Uniechówek - Cierznie (w tym droga wewnętrzna do IPC Cierznie) - Prusinowo - Rozwory - Główna Odśnieżanie wykonywane ciągnikiem rolniczym o mocy powyżej 160 KM z pługiem stalowym dwustronnym o szerokości roboczej odśnieżania od 2,50 m – 1 szt. Szacowana łączna ilość godzin pracy - 100 godz. 1 h - (0)
6 Część VI: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectw (Rejon III) : - Uniechów, - Skowarnki - Uniechówek - Cierznie (w tym droga wewnętrzna do IPC Cierznie) - Prusinowo - Rozwory - Główna Odśnieżanie wykonywane ciągnikiem rolniczym o mocy powyżej 160 KM z pługiem stalowym jednostronnym o szerokości roboczej odśnieżania od 2,50 m – 1 szt. Szacowana łączna ilość godzin pracy - 50 godz. 1 h - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5354 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - proszę potwierdzić (0)
3 Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawienie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia - proszę potwierdzić (0)
4 Cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia - proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views: 154