Proceeding: Usługi montażu, serwisu i demontażu elementów oświetlenia świątecznego – słupy Energa Operator

Michał Waga
Urząd Gminy Pruszcz Gdański Department: Referat Gospodarki Komunalnej
Deadlines:
Posted : 29-10-2020 09:59:00
Placing offers: 04-11-2020 09:00:00
Opening offers : -
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Service

Requirements and specifications

Gmina Pruszcz Gdański zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie  „Usługi montażu, serwisu i demontażu elementów oświetlenia świątecznego – słupy Energa Operator”
I.    Zamawiający:
Gmina Pruszcz Gdański
ul. Zakątek 1, 83-000 Juszkowo
II.    Przedmiot  zamówienia:
1.   Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi:

Zadanie nr 1: Montaż dekoracji świątecznych

Zadanie nr 2: Demontaż dekoracji świątecznych

2.   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, na każde zadanie osobno.
3.   Opis przedmiotu zamówienia dla przedmiotowego zapytania ofertowego stanowi załącznik nr 1.

III.    Termin realizacji zamówienia

1)     Część I - montaż elementów oświetlenia świątecznego:

a)     niewymagających uprzedniej naprawy - od 30.11.2020 do 06.12.2020r.

b)     wymagających uprzedniej naprawy – nie później niż do dnia 24.12.2020r.

2)     Część II - demontaż elementów oświetlenia świątecznego - od 01.02.2021 do 07.02.2021r.

IV.    Kryteria wyboru oferty:

Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:
Łączna kwota wynagrodzenia zadania nr 1 i zadania nr 2:  Cena – 100%

V.    Sposób przygotowania oferty:
1.    Ofertę cenową należy złożyć z podziałem na zadania.
2.    Do oceny ofert Zamawiający weźmie pod uwagę łączną wartości brutto przedmiotu zamówienia (sumę wartości zadania nr 1 i zadania nr 2).
VI.    Miejsce i termin złożenia oferty:

1.       Ofertę należy złożyć wyłącznie za pomocą Platformy Zakupowej Open Nexus.

2.    Termin składania ofert – do ……..2020r. do godz. 9:00.
3.    Oferty złożone w inny sposób lub po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone bez ich otwierania.
VII.    Informacje dodatkowe:
1.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w przypadku gdy cena podana przez Wykonawcę przekracza wysokość środków przewidzianych w budżecie Zamawiającego.
2.    Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi telefonicznie lub pisemnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
3.    W przypadku wybrania oferty najkorzystniejszej, wybrany Wykonawca zostanie poinformowany odrębnym pismem lub telefonicznie o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.
4.    Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
5.    Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.
6.    Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. z późn. zm.).

VIII.    Osoba uprawniona do kontaktów:

Michał Waga   tel. 58 692 94 82

e-mail: mwaga@pruszczgdanski.pl

Zał. nr 1 – opis przedmiotu zamówienia,

Zał. nr 2 – formularz ofertowy,

Zał. nr 3 – projekt umowy

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI 2020 EOŚ.odt odt 28.21 2020-10-29 09:59:00 Proceeding
Załącznik nr 1 EOŚ.odt odt 12.29 2020-10-29 09:59:00 Proceeding
Załącznik nr 2a v2 EOŚ.odt odt 12.38 2020-10-29 09:59:00 Proceeding
PROJEKT UMOWY dekoracje_DZ2.docx docx 29.62 2020-10-29 09:59:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 komplet montaż/demontaż 1 pc. Urząd Gminy Pruszcz Gdański
Zakątek 1
83-000, Juszkowo
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5354 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - ... dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 176