Proceeding: 600578-N-2020 Świadczenie usługi merytorycznej oceny wniosków w ramach II naboru do programu grantowego w celu realizacji projektu „Podkarpackie Centrum Innowacji” - II postępowanie

Deadlines:
Published : 21-10-2020 16:21:00
Placing offers : 30-10-2020 11:00:00
Offers opening : 30-10-2020 12:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

Zamawiający informuje o wszczęciu ponownego postępowania na:

Świadczenie usługi merytorycznej oceny wniosków w ramach II naboru do programu grantowego w celu realizacji projektu „Podkarpackie Centrum Innowacji” - II postępowanie

W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SIWZ.pdf pdf 1216.4 2020-10-21 16:21:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 254.1 2020-10-21 16:21:00 Proceeding
zał. nr 1 - OPZ.pdf pdf 496.75 2020-10-21 16:21:00 Proceeding
zał. nr 2 - formularz oferty.docx docx 533.82 2020-10-21 16:21:00 Proceeding
zał. nr 3 - oswiadczenie wykonawcy - wykluczenie i spełnianie warunków.doc doc 78.5 2020-10-21 16:21:00 Proceeding
zał. nr 4 - wykaz personelu.doc doc 60 2020-10-21 16:21:00 Proceeding
zał. nr 5 - informacja o grupie kapitałowej.doc doc 59 2020-10-21 16:21:00 Proceeding
zał. nr 6 - zobowizanie o oddaniu zasobw.doc doc 60.5 2020-10-21 16:21:00 Proceeding
zał. nr 7 - projekt umowy ramowej i umowy wykonawczej.pdf pdf 538.18 2020-10-21 16:21:00 Proceeding
zał. nr 8 - Klauzula informacyjna.pdf pdf 275 2020-10-21 16:21:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 84.43 2020-10-30 13:55:21 Public message

Announcements

2020-10-30 13:55 Paweł Broszewski Zamawiający publikuje informację z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 299