Proceeding: WIR.271.2.20.2020 Budowa dróg gminnych w Łomży w rejonie ulic Ks. Stanisława i Zawadzkiej

Krzysztof Stalewski
Miasto Łomża
Deadlines:
Posted : 20-10-2020 10:48:00
Placing offers: 20-11-2020 09:00:00
Opening offers : 20-11-2020 09:30:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Zał. nr 8 Wzór umowy.pdf pdf 641.08 2020-10-20 10:48:00 Proceeding
Zał. nr 9 Standardy_wykonania_i_odbioru_robot_budowlanych_na_terenach_zadrzewionych.pdf pdf 7410.15 2020-10-20 10:48:00 Proceeding
Zał. nr 10 Dok. techniczna.zip zip 80902.07 2020-10-20 10:48:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 1342.28 2020-10-20 10:48:00 Proceeding
Zał. nr 1, 3-7 wer. edytowalna.zip zip 89.08 2020-10-20 10:48:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 126.98 2020-10-20 10:48:00 Proceeding
Zał nr 2 JEDZ.xml xml 136 2020-10-20 10:48:00 Proceeding
odpowiedzi na pyt, zmiana ogłoszenia i treści SIWZ z dn. 05.11.2020 r.zip zip 6548.56 2020-11-05 14:32:55 Public message
informacja z otwarcia ofert_ul. Ks. Stanislawa.pdf pdf 261.14 2020-11-20 11:12:14 Public message

Announcements

2020-11-20 11:12 Krzysztof Stalewski I N F O R M A C J A
z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:
„Budowa dróg gminnych w Łomży w rejonie ulic Ks. Stanisława i Zawadzkiej" została zamieszczona w kolejnym pliku pod komunikatem.

informacja z otwarci [...].pdf

2020-11-05 14:32 Krzysztof Stalewski Zamawiający informuje, iż w dniu 05.11.2020 r. udzielił odpowiedzi na pytania Wykonawców, dokonał zmiany treści SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu. Odpowiednie pliki znajdują się w skompresowanym folderze nazwanym: "odpowiedzi na pyt, zmiana ogłoszenia i treści SIWZ z dn. 05.11.2020 r.zip" pod niniejszym komunikatem.
UWAGA!
Zmianie uległ termin składania i otwarcia ofert:
składanie ofert - 20.11.2020 r. godz. 09:00
otwarcie ofert - 20.11.2020 r. godz. 09:30

odpowiedzi na pyt, z [...].zip

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1174