Proceeding: O1.N4.361.06.2020 Usługi wycinki drzew wraz z frezowaniem pni przy drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Włocławek w 2020 r.

Małgorzata Królikowska
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Department: RDW w Inowrocławiu
Deadlines:
Posted : 19-10-2020 12:57:00
Placing offers: 19-11-2020 09:45:00
Opening offers : 19-11-2020 10:00:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
2020-OJS203-493907-pl.pdf pdf 136.18 2020-10-19 12:57:00 Proceeding
espd-request.pdf pdf 88.21 2020-10-19 12:57:00 Proceeding
espd-request.xml xml 132.26 2020-10-19 12:57:00 Proceeding
SIWZ WŁOCŁAWEK WYCINKA DRZEW.docx docx 205.49 2020-10-19 12:57:00 Proceeding
Załącznik nr 11 do SIWZ_ Szacunek brakarski [RDW Włocławek].pdf pdf 1192.58 2020-10-19 12:57:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SIWZ_Zamienny z dn. 22.10.2020r..pdf pdf 238.72 2020-10-23 14:45:40 Public message
BRN3C2AF41C6122_052060.pdf pdf 176.92 2020-10-23 14:45:40 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 180.86 2020-11-19 13:12:27 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 286.14 2020-11-20 08:38:39 Public message

Announcements

2020-11-20 08:38 Małgorzata Królikowska Zamawiający zamieszcza Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2020-11-19 13:25 Małgorzata Królikowska W Informacji z otwarcia ofert zamieszczonej przez Zamawiającego w pkt. 7. wskazano, że "Do wyznaczonego terminu składania ofert do Zamawiającego wpłynęły cztery oferty" Natomiast w tabeli wskazano dwie oferty.
Zamawiający informuje, że jest to oczywista omyłka pisarska.
W postępowaniu zostały złożone dwie oferty wskazane w Informacji z otwarcia ofert.
2020-11-19 13:12 Małgorzata Królikowska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-10-23 14:45 Małgorzata Królikowska Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 10 do SIWZ-wykaz drzew.

Załącznik nr 10 do S [...].pdf

BRN3C2AF41C6122_0520 [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 448