Proceeding: S.270.1.5.2020 Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Gorlice w roku 2021

Rafał Stolarski
Nadleśnictwo Gorlice
Deadlines:
Posted : 19-10-2020 12:41:00
Placing offers: 19-11-2020 08:00:00
Opening offers : 19-11-2020 08:05:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
SIWZ_usługi na 2021 rok wraz z załącznikami.pdf pdf 11157.4 2020-10-19 12:41:00 Proceeding
Zał. 2. kosztorys ofertowy.xlsx xlsx 77.14 2020-10-19 12:41:00 Proceeding
Ogłoszenie TED_2020-OJS203-493748-pl.pdf pdf 360.98 2020-10-19 12:41:00 Proceeding
Załączniki 1 oraz 5-11 w wersji edytowalnej.docx docx 89.73 2020-10-19 12:41:00 Proceeding
Zawiadomienie o zebraniu wykonawców.pdf pdf 88.99 2020-11-05 07:52:52 Public message
Instrukcja instalacji Cisco Webex ZUL.pdf pdf 360.18 2020-11-05 07:52:52 Public message
S.270.1.5.2020 Protokół ze spotkania.pdf pdf 216.76 2020-11-09 14:09:26 Public message
Zmiana treści SIWZ - załaczniki.pdf pdf 199.91 2020-11-16 09:09:14 Public message
Zmienione załączniki 1 oraz 5-11 w wersji edytowalnej.docx docx 91.02 2020-11-16 09:09:14 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 107.15 2020-11-19 12:32:31 Public message

Announcements

2020-11-19 12:32 Rafał Stolarski Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-11-16 09:09 Rafał Stolarski Informacja o zmianie treści załączników do SIWZ.

Zmiana treści SIWZ - [...].pdf

Zmienione załączniki [...].docx

2020-11-09 14:09 Krzysztof Drzymała Protokół z zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

S.270.1.5.2020 Proto [...].pdf

2020-11-05 07:52 Rafał Stolarski Zawiadomienie o zwołaniu zebrania Wykonawców

Zawiadomienie o zebr [...].pdf

Instrukcja instalacj [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 915