Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP-1/2021 Dostawa oleju napędowego ZP-1/2021

Deadlines:
Published : 16-10-2020 11:28:00
Placing offers : 19-11-2020 10:00:00
Offers opening : 19-11-2020 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2020-OJS202-488192-pl-ts.pdf pdf 166.39 2020-10-16 11:28:00 Proceeding
SIWZ - ZP-1-2021.docx docx 125.46 2020-10-16 11:28:00 Proceeding
ZP-1-2021 - ZAŁĄCZNIK NR 1 - formularz ofertowy.docx docx 96.63 2020-10-16 11:28:00 Proceeding
ZP-1-2021 - ZAŁĄCZNIK NR 2 - wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu JEDZ.docx docx 84.47 2020-10-16 11:28:00 Proceeding
ZP-1-2021 - ZAŁĄCZNIK NR 3.docx docx 84 2020-10-16 11:28:00 Proceeding
ZP-1-2021 - ZAŁĄCZNIK NR 4 - wzór umowy.docx docx 111.43 2020-10-16 11:28:00 Proceeding
Do Wykonawców MPK-ZP-1-2021-01 .pdf pdf 322.78 2020-10-27 13:43:19 Public message
Do Wtkonawców MPK-ZP-1-2021-02.pdf pdf 1679.17 2020-11-05 14:56:44 Public message
Informacja z otwarcia ofert ZP-1-2021.pdf pdf 346.69 2020-11-19 13:25:06 Public message
Do Wykonawców rozstrzygniecie Z-1-2021.pdf pdf 363.38 2020-12-03 14:57:23 Public message

Announcements

2020-12-03 14:57 Krzysztof Dybała Do Wykonawców rozstrzygniecie ZP-1/2021.

Do Wykonawców rozstr [...].pdf

2020-11-19 13:25 Krzysztof Dybała Informacja z otwarcia ofert ZP-1/2021.

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-11-05 14:56 Krzysztof Dybała Odpowiedź na pytania z dnia 30.10.2020, dotyczy zamówienia nr ZP-1/2021.

Do Wtkonawców MPK-ZP [...].pdf

2020-10-27 13:43 Krzysztof Dybała Odpowiedź na pytania z dnia 22.10.2020, dotyczy zamówienia nr ZP-1/2021.

Do Wykonawców MPK-ZP [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1456