Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GZGKiM.3331-86/20.DZ Modernizacja studni S-1 SUW Potulice

Agnieszka Ciemachowska
Urząd Gminy Wągrowiec Department: GZGKIM
Deadlines:
Published : 15-10-2020 18:50:00
Placing offers : 21-10-2020 15:59:54
Offers opening : 22-10-2020 14:35:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.


GZGKiM.3331-86/20.DZ                                                                                        Wągrowiec, dnia 15 października 2020 r.

Zamawiający:

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu

62 – 100 Wągrowiec, ul. Janowiecka 98A, Tel, fax - 067 262 14 62

reprezentowany przez Agnieszkę Ciemachowską – Dyrektora Zakładu

ZAPRASZA WYKONAWCÓW DO ZŁOŻENIA OFERTY NA

zadanie pn.: Modernizacja studni S-1 SUW Potulice

1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą 30.000 euro, Zamawiający, prowadzi postępowanie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) w formie zapytania ofertowego zgodnie z Zarządzeniem nr 1/2015 p.o. Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu.

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

2.1. Przewidywany zakres rzeczowy robót budowlanych obejmuje:

a) wymianę pompy głębinowej z podwodnym silnikiem elektrycznym (SW-1/GC.3.04),

b) montaż rur tłocznych wraz z kołnierzem ze stali nierdzewnej 304 Ø DN100, grubość ścianki nie mniej niż 2,00 mm. Kołnierz płaski PN10. Długość rurociągów tłocznych wynosi 42,00 m (7 odcinków dwukołnierzowych po 6 metrów każdy),

c) montaż kolana segmentowego ze stali nierdzewnej (lub hamburskie) wraz z kołnierzem – Ø 100 mm grubość min. 3-4 mm dla połączenia z zaworem zwrotnym istniejącej instalacji szt. 1,

d) wymiana pokrywy obudowy studni Ø 600 z blachy stalowej nierdzewnej grubości 15 mm szt. 1.

e) wykonanie otworu rewizyjnego,

f) montaż elektronicznego sygnalizatora poziomu wody wraz z kompletem sond i przewodem.

2.2. Szczegóły techniczne dotyczące planowanego przedsięwzięcia zawarto w załączniku nr 1 – dokumentacja techniczna.

2.3. Zasady wykonania robót budowlanych:

1) roboty budowlane należy wykonać zgodnie z: załączoną dokumentacją techniczną, wytycznymi określonymi w niniejszym zaproszeniu oraz zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną i przepisami BHP,

2) Wykonawca po wykonaniu robót przygotuje i dostarczy dokumentację powykonawczą,

3) do wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych i określonych w dokumentacji projektowej,

4) jeśli w dokumentacji projektowej, przedmiarze, użyte zostały nazwy handlowe materiałów i urządzeń to należy je traktować, jako propozycje projektanta. Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno – użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów i urządzeń zaproponowanych w projektach,

5) Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości),

6) Wykonawca wykona i przygotuje oraz złoży dokumenty na wykonany przedmiot zamówienia, a zwłaszcza:

a) protokoły z badania materiałów i urządzeń,

b) instrukcje użytkowania zamontowanych urządzeń (w języku polskim),

c) warunki gwarancji wszystkich zamontowanych urządzeń,

d) dokumenty potwierdzające jakość podstawowych materiałów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu zamówienia (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości),

e) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszące się do jego realizacji, zwłaszcza rysunki ze zmianami naniesionymi w trakcie realizacji zadania.

7) Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały i urządzenia do czasu ich wbudowania,

8) Materiały z rozbiórki należy zagospodarować zgodnie z przepisami odrębnymi. Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstających w związku z realizacją zamówienia w myśl art. 3 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.).

9) Teren po pracach uporządkować,

10)Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach.

11)Wyposażenie zdemontowane z istniejącej studni, które w ocenie Zamawiającego zdatne jest do dalszego użytkowania, Wykonawca oczyści i przekaże Zamawiającemu.

2.4. Podwykonawstwo.

1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

2) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane.

3) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

4) Zamawiający żąda aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszystkich zmianach danych, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekaże informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

5) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

2.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

2.6. Prawa i obowiązki Stron, warunki gwarancji, szczegóły dotyczące realizacji i wzajemnych rozliczeń, a także odpowiedzialność Stron zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.

2.7.Teren, na którym planowana jest przedmiotowa inwestycja nie jest usytuowany w strefie ochrony konserwatorskiej.

3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający niżej określone warunki:

1) Wykonawca oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym zaproszeniem do złożenia oferty.

2) Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i przyjmuje określone w nim wymagania, zasady postępowania i warunki rozliczenia.

3) Wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie.

4) Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i ekonomicznym oraz osobami posiadającymi uprawnienia odpowiedniej specjalności umożliwiającymi wykonie usługi w sposób ważny i zgodny z prawem.

5) Wykonawca wykonana zamówienie w terminie wskazanym w Zaproszeniu do składania ofert.

6) Wykonawca jest związany niniejszą ofertą na okres 30 dni. 7) Wykonawca akceptuje warunki umowy (załącznik nr 2 do Zaproszenia). 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 18 grudnia 2020 r.

5. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY:

5.1. Wynagrodzenie wynikać będzie z ceny zaoferowanej przez Wykonawcę jako wynagrodzenie ryczałtowe.

5.2 Przedmiar robót, Przedmiar robót, dołączonydołączony do niniejszedo niniejszego go zaproszeniazaproszenia ((załącznik nr załącznik nr 11)), jest wyłącznie dokumentem , jest wyłącznie dokumentem informainformaccyyjnym, jnym, z którego z którego wykonawcwykonawca moa możże ske skorzystaorzystać, ale nie ma takiego ć, ale nie ma takiego obowiązku.obowiązku.

5.3 Wykonawca ponosi ryzyko z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia umownego.

5.4. Cena za dostawę przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się wariantowości cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą) oraz okres realizacji zamówienia. Termin związania z ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

5.5. W razie konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych Wykonawca zawiadomi o tym niezwłocznie Zamawiającego. Roboty te mogą zostać wykonane wyłącznie na podstawie odrębnej umowy.

6. WARUNKI ROZLICZENIA:

Za wykonanie przedmiotu zamówienia przewiduje się wystawienie 1 faktury. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół zdawczo – odbiorczy końcowego odbioru robót. Przed dokonaniem odbioru robót Wykonawca przekaże zamawiającemu dokumenty wymienione w punkcie 2.3.6) niniejszego zaproszenia. Zapłata za wykonaną usługę nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury. Szczegółowe warunki rozliczeń zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zaproszenia.

7. FORMA SKŁADANIA OFERT:

Wykonawca wartość zamówienia przedstawia w formularzu oferty - załącznik nr 3. Ofertę należy złożyć poprzez platformę zakupową na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_wagrowiec/proceedings.

Oferty złożone w innej formie podlegają odrzuceniu.

8. TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 22 października 2020 r. do godz. 14.30. Oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Wykonawca nie żąda wniesienia wadium.

10. KRYTERIA WYBORU OFERT:

Cena - waga kryterium: 100%.

11. POZOSTAŁE INFORMACJE

Kontaktowanie się z Zamawiającym: a) w przypadku pytań merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość", lub pod nr tel. 67 262 14 62 (osoby do kontaktu: Gabriel Makowiecki – inspektor ds. mieszkaniowych, Agnieszka Ciemachowska - dyrektor), b) związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00 tel. 22 101 02 02, e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

12. PODPISANIE UMOWY:

Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, Zamawiający podpisze umowę, zgodnie z projektem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego zaproszenia do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych ofert, zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim oferentom, do których zostało wystosowane zaproszenie i jest ono dla nich wiążące. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

14. ZAPROSZENIE OPUBLIKOWANE ZOSTANIE:

a) na stronie internetowej Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu: https://gzgkimwagrowiec.pl,

b) w Biuletynu Informacji Publicznej

c) na Platformie Zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/ug_wagrowiec/proceedings.

15. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1) Administratorem Państwa danych jest Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu, ul. Janowiecka 98A, 62-100 Wągrowiec, tel. 67 262 14 62, e-mail: gzgkim@gzgkimwagrowiec.pl, reprezentowany przez dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu.

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane W CELU REALIZACJI NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.

5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),

w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

8) Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.

9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Załącznik nr 1 – dokumentacja techniczna

Załącznik nr 2 – projekt umowy

Załącznik nr 3- druk oferty                                                          Dyrektor

                                                                               /Agnieszka Ciemachowska /

 

 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
zał. nr 1 - dokumentacja techniczna.rar rar 829.24 2020-10-15 18:50:00 Proceeding
zał. nr 2 - projekt umowy.pdf pdf 282.45 2020-10-15 18:50:00 Proceeding
zał. nr 3 - oferta.doc doc 48 2020-10-15 18:50:00 Proceeding
zaproszenie do składania ofert.pdf pdf 374.84 2020-10-15 18:50:00 Proceeding
zał. nr 3 - oferta.doc doc 48 2020-10-15 18:50:00 Criterion

Announcements

2020-10-21 16:04 Agnieszka Ciemachowska Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: Zamawiający unieważnia postępowanie, z uwagi na planowane wprowadzenie istotnych zmian do opisu zamówienia, w zakresie technologii obudowy studni. Po wprowadzeniu zmian, zaproszenie do składania ofert zostanie powtórzone
2020-10-21 15:59 Agnieszka Ciemachowska Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: Zamawiający unieważnia postępowanie, z uwagi na planowane wprowadzenie istotnych zmian do opisu zamówienia, w zakresie technologii obudowy studni. Po wprowadzeniu zmian, zaproszenie do składania ofert zostanie powtórzone

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Modernizacja studni S-1 Potulice Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym w zaproszeniu do złożenia oferty. 1 building work - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7094 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required

zał. nr 3 - oferta.d [...].doc

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki zamówienia - Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami zamówienia i przyjmuję określone w nim wymagania, zasady postępowania i warunki rozliczenia. Proszę potwierdzić wpisując "TAK" (0)
3 Uprawnienia, wiedza i doświadczenie - Gwarantuję, że posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności, posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie. Proszę potwierdzić wpisując "TAK" (0)
4 Potencjał techniczny i ekonomiczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia, w tym w szczególności osoby odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi. - Gwarantuję, że dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i ekonomicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w sposób ważny i zgodny z prawem. Proszę potwierdzić wpisując "TAK" (0)
5 Termin wykonania zamówienia - Oferuję wykonanie zamówienia w terminie wskazanym w zaproszeniu do składania ofert. Proszę potwierdzić wpisując "TAK" (0)
6 Okres związania ofertą - Uważam się związany niniejszą ofertą na okres 30 dni. Proszę potwierdzić wpisując "TAK" (0)
7 Akceptacja warunków umowy - Akceptuję warunki umowy, stanowiącej załącznik Nr 2 do zaproszenia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)

The number of page views: 382