Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: „Odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Lęborku na terenie woj. pomorskiego"

Deadlines:
Published : 15-10-2020 13:54:00
Placing offers : 26-10-2020 12:00:00
Offers opening : 26-10-2020 12:15:00
Procedure:
Type: Service

Requirements and specifications

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonego na podstawie: „Regulaminu udzielania zamówień przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych”. (REGULAMIN)  

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Lęborku na terenie woj. pomorskiego.”  

TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.  

Termin składania ofert upływa dnia 26-10-2020 r. o godz. 12.00.  

Otwarcie ofert nastąpi 26-10-2020 r. o godz.12.15 w siedzibie Zamawiającego, pok.109.  

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.  

W sprawach merytorycznych: Małgorzata Zdrojewska , tel. (59) 863 47 76, 607 856 059,  

w sprawach proceduralnych: Adam Stenka, tel. (59) 863 47 80.

Zamawiający może unieważnić przetarg w każdym czasie, bez wskazywania przyczyny.  

W załącznikach do postępowania zamieszczono Specyfikację Przetargową oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1 Specyfikacja Przetargowa.pdf pdf 187.85 2020-10-15 13:54:00 Proceeding
2 Druk - oferta.pdf pdf 403.96 2020-10-15 13:54:00 Proceeding
3 Druk - oświadczenie.pdf pdf 394.15 2020-10-15 13:54:00 Proceeding
4 Druk - oświadczenia o położeniu miejsca.pdf pdf 471.17 2020-10-15 13:54:00 Proceeding
5 Druk - wykaz zrealizowanych zadań.pdf pdf 394.34 2020-10-15 13:54:00 Proceeding
6 Druk - wykaz osób.pdf pdf 394.41 2020-10-15 13:54:00 Proceeding
7 Druk - oświadczenie RODO.pdf pdf 327.49 2020-10-15 13:54:00 Proceeding
8 Druk - wykaz pojazdów.pdf pdf 399.39 2020-10-15 13:54:00 Proceeding
10 Klauzula RODO.pdf pdf 449.56 2020-10-15 13:54:00 Proceeding
9 Projekt umowy.pdf pdf 383.82 2020-10-22 16:42:35 Proceeding
2 Druk - oferta.pdf pdf 403.96 2020-10-15 13:54:00 Criterion
5 Druk - wykaz zrealizowanych zadań.pdf pdf 394.34 2020-10-15 13:54:00 Criterion
3 Druk - oświadczenie.pdf pdf 394.15 2020-10-15 13:54:00 Criterion
7 Druk - oświadczenie RODO.pdf pdf 327.49 2020-10-15 13:54:00 Criterion
4 Druk - oświadczenia o położeniu miejsca.pdf pdf 471.17 2020-10-15 13:54:00 Criterion
6 Druk - wykaz osób.pdf pdf 394.41 2020-10-15 13:54:00 Criterion
8 Druk - wykaz pojazdów.pdf pdf 399.39 2020-10-15 13:54:00 Criterion
7 Druk - oświadczenie RODO.doc doc 62.5 2020-10-20 09:47:46 Criterion
5 Druk - wykaz zrealizowanych zadań.doc doc 80.5 2020-10-20 09:47:19 Criterion
3 Druk - oświadczenie.doc doc 61 2020-10-20 09:47:33 Criterion
4 Druk - oświadczenie o położeniu miejsca zagospodarowania osadów ściekowych.doc doc 55.5 2020-10-20 09:47:57 Criterion
6 Druk - wykaz osób.doc doc 80 2020-10-20 09:48:08 Criterion
8 Druk - wykaz pojazdów, narzędzi, wyposażenia i sprzętu technicznego.doc doc 78.5 2020-10-20 09:48:22 Criterion
2 Druk - oferta.doc doc 77 2020-10-20 09:48:54 Criterion
9 Projekt umowy.pdf pdf 383.82 2020-10-22 16:42:52 Criterion

Announcements

2020-10-15 13:54 Dział Zamówień Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. prosi Wykonawców, o dostarczanie ofert do siedziby Spółki za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/mpwik_lebork lub poczty kurierskiej, w związku z ogłoszonymi postępowaniami o udzielenie zamówienia. Powyższe jest podyktowane ograniczeniem ryzyka związanego z występowaniem wirusa COVID-19.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Lęborku na terenie woj. pomorskiego. Cena wg oferty. 1 metric ton - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7591 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value Attachment required

2 Druk - oferta.pdf

2 Druk - oferta.doc

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Wykaz wykaz zrealizowanych zadań w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i zbliżoną wartością zadaniu stanowiącego przedmiot zamówienia, z podaniem ich zakresu i wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz dokumentów potwierdzających, że zadania te zostały wykonane należycie; w przypadku konsorcjum z załączonych referencji musi wynikać zakres rzeczowy oraz wartość zadań, które zostały wykonane przez danego członka konsorcjum, nawet gdy dotyczą one występowania danego Wykonawcy w innym konsorcjum; z załączonych referencji musi wynikać zakres rzeczowy oraz wartość zadań, które zostały wykonane przez Wykonawcę. - Proszę załączyć wypełniony dokument, jako skan w formacie pdf. Attachment required

5 Druk - wykaz zreal [...].pdf

5 Druk - wykaz zreal [...].doc

(0)
3 Umowę regulującą współpracę Wykonawców (KONSORCJUM), wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. - Proszę potwierdzić TAK lub NIE. Proszę załączyć wypełniony dokument, jako skan w formacie pdf., gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. (0)
4 Dokument ustanawiający Przedstawiciela (KONSORCJUM) - pełnomocnictwo. - Proszę potwierdzić TAK lub NIE. Proszę załączyć wypełniony dokument, jako skan w formacie pdf., gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. (0)
5 Wygenerowany wydruk: z właściwego rejestru albo z CEIDG. - Proszę załączyć dokument pobrany z rejestru, jako plik w formacie pdf. Attachment required (0)
6 Potwierdzenie posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności, o ile obowiązek ich posiadania wynika z odrębnych przepisów, a w szczególności: koncesji, zezwolenia, wpisu, licencji itp - Proszę załączyć dokumenty, jako skan w formacie pdf. Attachment required (0)
7 Wygenerowany wydruk dotyczący aktywnego wpisu w rejestrze BDO podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, w zakresie transportu odpadów o kodach: 19 08 05. - Proszę załączyć dokument, jako skan w formacie pdf. Attachment required (0)
8 Opłacone polisy, potwierdzające że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. - Proszę załączyć dokumenty, jako skan w formacie pdf. Attachment required (0)
9 Oświadczenie. - Proszę załączyć wypełniony dokument, jako skan w formacie pdf. Attachment required

3 Druk - oświadczeni [...].pdf

3 Druk - oświadczeni [...].doc

(0)
10 Oświadczenie RODO. - Proszę potwierdzić TAK lub NIE. Proszę załączyć wypełniony dokument, jako skan w formacie pdf., gdy Wykonawca przekazuje dane osobowe innych osób.

7 Druk - oświadczeni [...].pdf

7 Druk - oświadczeni [...].doc

(0)
11 Pełnomocnictwo. - Proszę potwierdzić TAK lub NIE. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, proszę załączyć dokument, jako skan w formacie pdf., określający zakres pełnomocnictwa (pełnomocnictwo rodzajowe). (0)
12 Oświadczenie o położeniu miejsca zagospodarowania osadów ściekowych. - Proszę załączyć wypełniony dokument, jako skan w formacie pdf. Attachment required

4 Druk - oświadczeni [...].pdf

4 Druk - oświadczeni [...].doc

(0)
13 Dokument o władaniu gruntem. - Proszę załączyć dokument, jako skan w formacie pdf. Attachment required (0)
14 Aktualny wypis z operatu ewidencyjnego gruntów. - Proszę załączyć dokument, jako skan w formacie pdf. Attachment required (0)
15 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności. - Proszę załączyć dokument, jako skan w formacie pdf. Attachment required

6 Druk - wykaz osób. [...].pdf

6 Druk - wykaz osób. [...].doc

(0)
16 Wykaz pojazdów, narzędzi, wyposażenia i sprzętu technicznego posiadanych przez Wykonawcę w celu realizacji przedmiotu zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. - Proszę załączyć dokument, jako skan w formacie pdf. Attachment required

8 Druk - wykaz pojaz [...].pdf

8 Druk - wykaz pojaz [...].doc

(0)
17 Zapoznałem się ze Specyfikacją i akceptuję warunki w niej zawarte. - Proszę potwierdzić TAK lub NIE. (0)
18 Zapoznałem się z Regulaminem. - Proszę potwierdzić TAK lub NIE. (0)
19 Zapoznałem się z klauzulą RODO. - Proszę potwierdzić TAK lub NIE. (0)
20 Uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty. - Proszę potwierdzić TAK lub NIE. (0)
21 Akceptuję postanowienia załączonego do Specyfikacji projektu umowy. - Proszę potwierdzić TAK lub NIE.

9 Projekt umowy.pdf

(0)
Unlock the form

The number of page views: 787