Proceeding: EZP/137/20 ZAKUP (DOSTAWA) PRODUKTU LECZNICZEGO PONATINIB - 1 pakiet, nr sprawy EZP/137/20

Deadlines:
Posted : 12-10-2020 08:31:00
Placing offers: 19-11-2020 08:30:00
Opening offers : 19-11-2020 09:00:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
SIWZ .pdf pdf 1950.31 2020-10-12 08:31:00 Proceeding
JEDZ.doc doc 587.5 2020-10-12 08:31:00 Proceeding
załączniki do SIWZ.doc doc 511.5 2020-10-12 08:31:00 Proceeding
TEDprzed publikacją.pdf pdf 1601.97 2020-10-12 09:55:22 Public message
TED - opublik.pdf pdf 115.47 2020-10-16 09:28:53 Public message
odpowiedzi na pytania.pdf pdf 1279.64 2020-11-04 11:53:39 Public message
Informacja z otwarcia ofert art. 86.odt odt 16.97 2020-11-19 16:49:43 Public message

Announcements

2020-11-19 16:49 Izabela Sobańska Informacja z otwarcia. Dział Zamówień Publicznych. Izabela Sobańska

Informacja z otwarci [...].odt

2020-11-04 11:53 Izabela Sobańska Zamawiający przekazuje odpowiedzi na zadane pytania przez Wykonawców

odpowiedzi na pytani [...].pdf

2020-10-16 09:28 Izabela Sobańska W załączeniu ogłoszenie TED po opublikowaniu.

TED - opublik.pdf

2020-10-12 09:55 Izabela Sobańska W załączeniu ogłoszenie TED przed publikacją. Dział Zamówień Publicznych. Izabela Sobańska

TEDprzed publikacją. [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 479