Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MPGK.1.2020 Zakup i dostawa nowych samochodów do selektywnej zbiórki odpadów

Deadlines:
Published : 09-10-2020 10:58:00
Placing offers : 10-11-2020 09:00:00
Offers opening : 10-11-2020 09:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamwiówieniu.pdf pdf 146.28 2020-10-09 10:58:00 Proceeding
Oswiadczenie_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej - zał nr 5 do SIWZ.doc doc 32 2020-10-09 10:58:00 Proceeding
Wykaz wykonanych dostaw - Zał nr 4 do SIWZ.doc doc 33.5 2020-10-09 10:58:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SIWZ- JEDZ.pdf pdf 87.96 2020-10-09 10:58:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ.xml xml 134.06 2020-10-09 10:58:00 Proceeding
Opis Przedmiotu Zamówienia zał.nr 2 do SIWZ .pdf pdf 319.05 2020-10-09 10:58:00 Proceeding
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH Warunków Zamówienia .pdf pdf 610.58 2020-10-09 10:58:00 Proceeding
Wzór umowy zał. nr 6 do SIWZ.pdf pdf 150.86 2020-10-09 10:58:00 Proceeding
Formularz_oferty-Zal_nr1_do_SIWZ.doc doc 62.5 2020-10-09 10:58:00 Proceeding
Odpowiedź na zapytania do SIWZ nr 1.pdf pdf 1778.69 2020-10-27 13:59:10 Public message
Aneks nr 1 do SIWZ.pdf pdf 25.57 2020-11-03 08:23:16 Public message
NOWY Formularz_oferty-Zal_nr1_do_SIWZ.doc doc 64.5 2020-11-03 08:23:16 Public message
Informacja z otwarcia ofert .pdf pdf 33.34 2020-11-10 11:58:17 Public message
Ogłoszenie o wyborze.pdf pdf 56.23 2020-11-19 16:45:18 Public message

Announcements

2020-11-19 16:45 Paweł Kurzawski Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyborze [...].pdf

2020-11-10 11:58 Paweł Kurzawski Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-11-03 08:23 Paweł Kurzawski Aneks Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w załączeniu nowy Formularz ofertowy stanowiący załącznik Nr 1 do SIWZ

Aneks nr 1 do SIWZ.p [...].pdf

NOWY Formularz_ofert [...].doc

2020-10-27 13:59 Paweł Kurzawski Odpowiedzi na zapytania do SIWZ nr 1

Odpowiedź na zapytan [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1074