Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AE/ZP-27-66/20 Dostawa środowiska sprzętowo programowego do wirtualizacji wraz z przeniesieniem systemu szpitala - AE/ZP-27-66/20

Deadlines:
Published : 22-09-2020 10:38:00
Placing offers : 09-10-2020 10:00:00
Offers opening : 09-10-2020 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ wraz z załącznikami oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Załączniki do postępowania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz Ofertowy

Załącznik Nr 1 – Formularz Cenowy

Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy w formie jednolitego dokumentu  

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik Nr 4 – Wykaz dostaw

Załącznik Nr 5 – Wymagania dotyczące parametrów przedmiotu zamówienia 

Załącznik Nr 6 – Opis wykonywanych czynności w siedzibie Zamawiającego w ramach dostawy środowiska sprzętowo-programowego do wirtualizacji  wraz z przeniesieniem wszystkich  danych obecnego systemu Szpitala

Załącznik Nr 7 - Wzór umowy w zakresie zasad ochrony danych osobowych

Załącznik Nr A - Opis równoważności systemu Windows Server 2019 Standard

Załącznik Nr B - Funkcjonalność oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

Załącznik Nr C- Zakres szkoleń

 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik Nr B.pdf pdf 495.41 2020-09-22 10:38:00 Proceeding
Formularz Ofertowy.doc doc 85 2020-09-22 10:38:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 182.42 2020-09-22 10:38:00 Proceeding
Załącznik Nr 1.xls xls 797.5 2020-09-22 10:38:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.pdf pdf 85.91 2020-09-22 10:38:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.xml xml 126.81 2020-09-22 10:38:00 Proceeding
Załącznik Nr 3.doc doc 54.5 2020-09-22 10:38:00 Proceeding
Załącznik Nr 4.doc doc 80 2020-09-22 10:38:00 Proceeding
Załącznik Nr 5.docx docx 76.74 2020-09-22 10:38:00 Proceeding
Załącznik Nr 6.pdf pdf 474.81 2020-09-22 10:38:00 Proceeding
Załącznik Nr 7.pdf pdf 397.01 2020-09-22 10:38:00 Proceeding
Załącznik Nr A.pdf pdf 195.05 2020-09-22 10:38:00 Proceeding
Załącznik Nr C.pdf pdf 194.52 2020-09-22 10:38:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 759.91 2020-09-22 10:38:00 Proceeding
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 71.29 2020-10-01 14:38:25 Public message
Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ.PDF PDF 504.33 2020-10-01 14:39:00 Public message
Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ 2.PDF PDF 439.63 2020-10-01 14:50:22 Public message
Informacja z otwarcia ofert.PDF PDF 411.12 2020-10-09 12:19:23 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_Platforma .PDF PDF 104.6 2020-11-09 13:52:43 Public message

Announcements

2020-11-09 13:52 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].PDF

2020-10-09 12:19 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja z otwarci [...].PDF

2020-10-01 14:50 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

2020-10-01 14:39 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ.
UWAGA !!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 09.10.2020 r. - składanie ofert godz. 10:00, otwarcie ofert godz.11:00.

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

2020-10-01 14:38 Zamówienia Publiczne Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Zmiana ogłoszenia o [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1754