Proceeding: WSA-ZP-BA-62-2020 Zakup subskrypcji licencji NetShield NAC i gwarancji na okres 12 miesięcy.

Deadlines:
Posted : 18-09-2020 08:45:00
Placing offers: 25-09-2020 11:30:00
Opening offers : 25-09-2020 11:35:00
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Service

Requirements and specifications

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zgodnie z dyspozycją art. 4 pkt 8. Postępowanie prowadzone jest wg „Zasad postępowania w trybie zapytania ofertowego stanowiących integralną część postępowania.

1.      Przedmiot zamówienia: 

Zakup subskrypcji licencji NetShield NAC i gwarancji na okres 12 miesięcy (od 15.10.2020 r. do    

14.10.2021 r.) dla urządzeń:

1)      NetShield NAC Enterprise 10

a)      NetShield NAC Enterprise 10 – Extended Hardware Warranty 1yr

b)      NetShield NAC Enterprise 10 - License Subscription Renewal 1yr

2)      NetShield NAC Branch Pro

a)      NetShield NAC Branch Pro  - Extended Hardware Warranty 1yr

b)      NetShield NAC Branch Pro - License Subscription Renewal 1yr

2.       Załączniki:  Zasady postępowania w trybie zapytania ofertowego  - załącznik nr 1.

3.        Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wyśle drogą mailową Zlecenie Wykonawcy na przedmiot zamówienia, zlecenie będzie zawierało: przedmiot zamówienia, wartość zamówienia z oferty, termin realizacji usługi (usługa świadczona od 15.10.2020 r. do 14.10.2021 r. )  oraz warunki płatności(Zamawiający dokona zapłaty na podstawie faktury VAT, przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze w ciągu 14 dni od daty złożenia faktury w siedzibie Zamawiającego).

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

Zamawiający wymaga złożenia oferty w złotych polskich. 

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia.

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
ZASADY POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO - PLATFORMA ZAKUPOWA.pdf pdf 422.05 2020-09-18 08:45:00 Proceeding
Informacja o wyborze oferty WSA-ZP-BA-62-2020.pdf pdf 483.25 2020-09-29 08:52:37 Public message

Announcements

2020-09-29 08:52 Krzysztof Antczak W załączeniu informacja o wyborze oferty - WSA-ZP-BA-62-2020

Informacja o wyborze [...].pdf

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 NetShield NAC Enterprise 10 NetShield NAC Enterprise 10 – Extended Hardware Warranty 1yr 1 pc. - (0)
2 NetShield NAC Enterprise 10 NetShield NAC Enterprise 10 - License Subscription Renewal 1yr 1 pc. - (0)
3 NetShield NAC Branch Pro NetShield NAC Branch Pro - Extended Hardware Warranty 1yr 1 pc. - (0)
4 NetShield NAC Branch Pro NetShield NAC Branch Pro - License Subscription Renewal 1yr 1 pc. - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Płatność w terminie 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego - proszę potwierdzić wpisując: "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Uruchomienie usług od dnia 15.10.2020 r na okres 12 m-cy - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Oświadczenie 1 - Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia, zasadami postępowania w trybie zapytania ofertowego i zobowiązuję się zrealizować przedmiot zamówienia na wskazanych warunkach - proszę potwierdzić wpisując: "TAK" (0)
6 Oświadczenie 2 - Oferta jest ważna przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert - proszę potwierdzić wpisując: "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views - 132