Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 586503-N-2020 Świadczenie usługi merytorycznej oceny wniosków w ramach II naboru do programu grantowego w celu realizacji projektu „Podkarpackie Centrum Innowacji”

Deadlines:
Published : 17-09-2020 16:06:00
Placing offers : 02-10-2020 11:00:00
Offers opening : 02-10-2020 12:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

Zamawiający informuje o wszczęciu postępowania pn. Świadczenie usługi merytorycznej oceny wniosków w ramach II naboru do programu grantowego w celu realizacji projektu „Podkarpackie Centrum Innowacji”

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu nr 586503-N-2020 z dnia 2020-09-17.pdf pdf 182.06 2020-09-17 16:06:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 1186.56 2020-09-17 16:06:00 Proceeding
zał. nr 1 - OPZ.pdf pdf 523.52 2020-09-17 16:06:00 Proceeding
zał. nr 2 - formularz oferty.docx docx 536.41 2020-09-17 16:06:00 Proceeding
zał. nr 3 - oswiadczenie wykonawcy - wykluczenie i spełnianie warunków.doc doc 78.5 2020-09-17 16:06:00 Proceeding
zał. nr 4 - wykaz personelu.doc doc 60 2020-09-17 16:06:00 Proceeding
zał. nr 5 - informacja o grupie kapitałowej.doc doc 59 2020-09-17 16:06:00 Proceeding
zał. nr 6 - zobowiząnie o oddaniu zasobów.doc doc 60.5 2020-09-17 16:06:00 Proceeding
zał. nr 7 - projekt umowy ramowej i umowy wykonawczej.pdf pdf 528.18 2020-09-17 16:06:00 Proceeding
zał. nr 8 - informacja RODO.pdf pdf 277.96 2020-09-17 16:06:00 Proceeding
wyjaśnienia treści SIWZ.pdf pdf 351.91 2020-09-28 10:17:20 Public message
Załącznik nr 4 - wykaz personelu 28.09.2020.doc doc 60.5 2020-09-28 10:17:20 Public message
Zał nr 7 projekty umów 28.09.2020.pdf pdf 538.65 2020-09-28 10:17:20 Public message
Zał nr1, OPZ 28.09.2020.pdf pdf 541.77 2020-09-28 10:17:20 Public message
SIWZ 28.09.2020.pdf pdf 1208.66 2020-09-28 10:17:20 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 28.09.pdf pdf 147.82 2020-09-28 10:17:20 Public message
wyjaśnienia 24.09.pdf pdf 158.04 2020-09-24 15:41:51 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 24.09.pdf pdf 122.92 2020-09-24 15:41:51 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 301.53 2020-10-02 15:47:26 Public message
Informacja z otwarcia ofert - uzupełnienie.pdf pdf 57.74 2020-10-06 10:51:22 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na www 20.10.pdf pdf 530.67 2020-10-21 14:58:31 Public message

Announcements

2020-10-21 14:58 Paweł Broszewski Zamawiający zamieszcza informację z wyboru najkorzystniejszej oferty dla wybranych części zamówienia oraz o częściowym unieważnieniu postępowania.

Informacja o wyborze [...].pdf

2020-10-06 10:51 Paweł Broszewski Zamawiający zamieszcza uzupełnienie do informacji z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-10-02 15:47 Paweł Broszewski Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-09-28 10:17 Agnieszka Lachowicz Szanowni Państwo, z uwagi na ilość otrzymanych zapytań Zamawiający publikuje część odpowiedzi wraz z informacją dotyczącą SIWZ, oraz załączników wskazanych poniżej. Ponadto, Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert. Termin składania ofert został przesunięty na dzień 02.10.2020r. godz. 11:00, natomiast otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.10.2020 r. godz. 12:00.

wyjaśnienia treści S [...].pdf

Załącznik nr 4 - wyk [...].doc

Zał nr 7 projekty um [...].pdf

Zał nr1, OPZ 28.09.2 [...].pdf

SIWZ 28.09.2020.pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2020-09-24 15:41 Agnieszka Lachowicz Szanowni Państwo,
z uwagi na ilość otrzymanych zapytań Zamawiający publikuje część odpowiedzi wraz z informacją dotyczącą zmiany terminu składania
i otwarcia ofert.
Termin składania ofert został przesunięty na dzień 28.09.2020r. godz. 11:00, natomiast otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.09.2020 r. godz. 12:00.

wyjaśnienia 24.09.pd [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1732