Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZWIK/5/2020 Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza (sieć kanalizacyjna grawitacyjno-tłoczna z przepompowniami) – Etap I

Joanna Różycka
ZWIK Police
Deadlines:
Published : 25-09-2020 10:43:00
Placing offers : 30-10-2020 10:00:00
Offers opening : 30-10-2020 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
TOM 1 IDW.DOCX DOCX 179.79 2020-09-25 10:43:00 Proceeding
TOM 2 WZÓR UMOWY.doc doc 393.5 2020-09-25 10:43:00 Proceeding
TOM 3 OPZ .docx docx 82.21 2020-09-25 10:43:00 Proceeding
TOM 3 OPZ załącznik nr 1 MAPA.pdf pdf 469.72 2020-09-25 10:43:00 Proceeding
TOM 3 OPZ załącznik nr 1.docx docx 62.65 2020-09-25 10:43:00 Proceeding
TOM 3 OPZ załącznik nr 2.docx docx 58.42 2020-09-25 10:43:00 Proceeding
TOM 3 OPZ załącznik nr 3.docx docx 55.58 2020-09-25 10:43:00 Proceeding
TOM 3 OPZ załącznik nr 4.docx docx 55.54 2020-09-25 10:43:00 Proceeding
TOM 3 OPZ załącznik nr 5.docx docx 46.65 2020-09-25 10:43:00 Proceeding
Program Funkcjonalno-Użytkowy.zip zip 15378.63 2020-09-25 10:43:00 Proceeding
TOM 4 WYKAZ CEN.docx docx 97.44 2020-09-25 10:43:00 Proceeding
TOM 5 POZOSTAŁA DOKUMENTACJA.docx docx 65.51 2020-09-25 10:43:00 Proceeding
TOM V POZOSTAŁA DOKUMENTACJA załącznik nr 1.zip zip 5665.82 2020-09-25 10:43:00 Proceeding
TOM V POZOSTAŁA DOKUMENTACJA załącznik nr 2.zip zip 144809.4 2020-09-25 10:43:00 Proceeding
TOM V POZOSTAŁA DOKUMENTACJA załącznik nr 3.zip zip 87450.68 2020-09-25 10:43:00 Proceeding
Ogłoszenie.pdf pdf 168.8 2020-09-25 10:43:00 Proceeding
Pytania i odpoweidzi nr 1.pdf pdf 528.55 2020-10-15 09:49:02 Proceeding
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 532 2021-03-15 14:58:31 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 628.44 2020-10-30 13:04:22 Public message

Announcements

2021-03-15 14:58 Joanna Różycka Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2020-10-30 13:04 Joanna Różycka Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)

The number of page views: 1303