Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Dostawa opału w sezonie grzewczym 2020/2021

Paulina Maciejewska
Urząd Gminy Wągrowiec Department: GZGKIM
Deadlines:
Published : 08-09-2020 07:52:00
Placing offers : 10-09-2020 12:12:57
Offers opening : 14-09-2020 13:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

GZGKiM.3331-73/20.KS                                                                                                                                                         Wągrowiec, dnia 7 września 2020 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający:

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej w Wągrowcu

reprezentowany przez

Agnieszkę Ciemachowską – Dyrektora Zakładu

62 – 100 Wągrowiec

ul. Janowiecka 98A

Tel, fax - 67 26 21 462

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA :

,,Dostawa opału w sezonie grzewczym 2020/2021

 

1. Opis przedmiotu zamówienia

 

            Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą 30.000 euro, postępowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.) w formie zapytania ofertowego zgodnie z zarządzeniem nr 1/2015 p.o. Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu z dnia 2 marca 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu

 

2. Przedmiot  zamówienia:

Przedmiotem zapytania jest dostawa opału w sezonie grzewczym 2020/2021 do siedziby zamawiającego jak również do miejscowości Oporzyn 16, Sienno 29A, Rąbczyn 68 oraz Łekno ul. Pocztowa 11, w zakresie:

 

 

Charakterystyka

Ilość

Węgiel kamienny groszek

- wartość opałowa minimum 27MJ/kg,

- zawartość popiołu nie więcej niż 10%,   

- zawartość siarki nie więcej niż 0,8%,

- zawartość wilgoci całkowitej maksymalnie 17%Wtr.

38,0 Mg

Eko- miał

- wartość opałowa minimum 28MJ/kg,

- zawartość popiołu nie więcej niż 9%,

- zawartość siarki nie więcej niż 0,8%,

- zawartość wilgoci całkowitej maksymalnie 13%Wtr.

28,0 Mg

Eko - groszek

- wartość opałowa minimum 30MJ/kg,

- zawartość popiołu nie więcej niż 9%,

- zawartość siarki nie więcej niż 0,8%,

- zawartość wilgoci całkowitej maksymalnie 13%Wtr.

45,0 Mg

 

Podane ilości są wielkościami szacunkowymi, rozliczenie nastąpi na podstawie faktycznych dostaw opału.

 

3. Termin realizacji zamówienia:. Sezon grzewczy od września 2020 roku do maja 2021 roku – po każdorazowym złożeniu zamówienia.

 

4. Miejsce i termin złożenia oferty:

Wykonawca złoży ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej OpenNexus dostępnej na stronie https://gzgkimwagrowiec.pl/ lub https://platformazakupowa.pl/pn/ug_wagrowiec/proceedings,

 

5. Termin składania ofert do 14 września 2020 roku.

 

6. Termin zapłaty wynagrodzenia:

a)       Zamawiający przewiduje wystawienie jednej faktury w miesiącu w okresie grzewczym,

b)      Wystawienie faktury musi być poprzedzone protokołem zdawczo – odbiorczym podpisanym przez osobę zgłaszającą zapotrzebowanie na opał,

c)       Obowiązkiem Wykonawcy jest dołączenie do każdej faktury świadectwa jakości węgla,

d)      Zamawiający zobowiązuje się opłacić fakturę w terminie 21 dni od dnia jej otrzymania.

 

 7. Zapytania o przedmiot zamówienia:
Kontaktowanie się z Zamawiającym:

a)       w przypadku pytań merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość", lub pod nr tel. 67 262 14 62 (osoby do kontaktu: Paulina Maciejewska – specjalista ds. kadr i obsługi sekretariatu, Agnieszka Ciemachowska - dyrektor), Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu,                ul. Janowiecka 98A 62-100 Wągrowiec tel. +48 67 262 14 62 e –mail: gzgkim@gzgkimwagrowiec.pl https://gzgkimwagrowiec.pl/

b)      w przypadku pytań związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00 tel. 22 101 02 02, e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

 

8. Przy wyborze ofert zamawiający będzie kierował się::

a)       Kryterium wyboru ofert przez zamawiającego: cena,

b)      Waga kryterium: 100%.

 

9. Obowiązek informacyjny

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

a)       Administratorem Państwa danych jest Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu, ul. Janowiecka 98A, 62-100 Wągrowiec, tel. 67 262 14 62, e-mail: gzgkim@gzgkimwagrowiec.pl, reprezentowany przez dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu.

b)      Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.

c)       Państwa dane osobowe będą przetwarzane W CELU REALIZACJI NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

d)      Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.

e)       Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

f)       Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

g)      W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

·         prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

·         prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

·         prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

·         prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

h)      Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.

i)        Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa

 

 

 

Załączniki:

  1. Formularz ofertowy.
  2. Wzór umowy.

  

 

 

                                                                                                          DYREKTOR

                                                                                               /Agnieszka Ciemachowska/

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zapytanie.pdf pdf 152.13 2020-09-08 07:52:00 Proceeding
Załacznik nr 1 - druk oferty..doc doc 49 2020-09-08 07:52:00 Proceeding
wzór umowy - załącznik nr 2.pdf pdf 159.64 2020-09-08 07:52:00 Proceeding
Załacznik nr 1 - druk oferty..doc doc 49 2020-09-08 07:52:00 Criterion

Announcements

2020-09-10 12:12 Paulina Maciejewska Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: Unieważniono postępowanie ze względu na wprowadzenie zmian w parametrach przedmiotu zamówienia.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7094 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required

Załacznik nr 1 - dru [...].doc

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Zgodnie z zapytanie ofertowym. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)

The number of page views: 339