Proceeding: 39/z/2020 Zakup akcesoriów komputerowych, akcesoriów teleinformatycznych, urządzeń drukujących, projektorów multimedialnych, skanerów, baterii, akumulatorków

Deadlines:
Posted : 03-09-2020 16:59:00
Placing offers: 17-09-2020 09:30:00
Opening offers : 17-09-2020 09:45:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
39z2020(zip).zip zip 3210.46 2020-09-03 16:59:00 Proceeding
zestawienie ofert39z2020.pdf pdf 471.37 2020-09-17 14:57:56 Public message
Modyfikacja SIWZ (zał.do zad.nr 3, wymag.tech.) ogł. o zmianie ogł. (zip).zip zip 1461.04 2020-09-10 15:40:16 Public message
modyfikacja siwz; ogł.o zmianie ogł. (zip).zip zip 667.26 2020-09-09 15:05:49 Public message

Announcements

2020-09-17 14:57 Zamówienia Publiczne Zamawiający zamieszcza zbiorcze zestawienie ofert:

zestawienie ofert39z [...].pdf

2020-09-10 15:40 Zamówienia Publiczne 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Poznaniu informuje, iż wpłynęły zapytania do treści SIWZ. Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający wprowadza zmianę do SIWZ oraz przedstawia poniżej treść zapytań i odpowiedzi na nie, bez ujawniania źródła zapytania (w załączeniu).
Uwaga:
Nowy termin składania ofert: 17 września 2020 r. godz. 09:30
Nowy termin otwarcia ofert: 17 września 2020 r. godz. 09:45
Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Modyfikacja SIWZ (za [...].zip

2020-09-09 15:05 Zamówienia Publiczne 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Poznaniu, zwany dalej „Zamawiającym”, zgodnie
z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający zmienia zapisy SIWZ oraz załącznika do SIWZ w zad. nr 3, tj.: projekt umowy - Załącznik nr 6.3.

modyfikacja siwz; og [...].zip

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 603