Proceeding: 22/2020 Dostawa sprzętu medycznego z podziałem na 18 części dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie

Deadlines:
Posted : 28-08-2020 12:44:00
Placing offers: 12-02-2021 10:00:00
Opening offers : 12-02-2021 10:15:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
2020-OJS167-402927-pl.pdf pdf 353.92 2020-08-28 12:44:00 Proceeding
SIWZ 22-2020 Dostawa sprzętu medycznego.doc doc 474.5 2020-08-28 12:44:00 Proceeding
Zalacznik nr 1 Formularz ofertowy.doc doc 391 2020-08-28 12:44:00 Proceeding
Zalacznik nr 2 Formularz cenowy.doc doc 1555.5 2020-08-28 12:44:00 Proceeding
Zalacznik nr 3- Projekt umowy.doc doc 50 2020-08-28 12:44:00 Proceeding
Zalacznik nr 4 -JEDZ.doc doc 159.5 2020-08-28 12:44:00 Proceeding
Zalacznik nr 5 - O_wiadczenie grupa kapita_owa.rtf rtf 62.48 2020-08-28 12:44:00 Proceeding
Zalacznik nr 6 - Oswiadczenie.rtf rtf 55.99 2020-08-28 12:44:00 Proceeding
Zalacznik nr 7 - Oswiadczenie.rtf rtf 56.68 2020-08-28 12:44:00 Proceeding
SIWZ 22-2020 Dostawa sprzętu medycznego- zmieniony I.doc doc 507.5 2021-01-19 13:55:45 Public message
Zalacznik nr 2 Formularz cenowy- zmieniony I.doc doc 1582 2021-01-19 13:56:11 Public message
Odpowiedzi_22_1_2020.docx docx 529.51 2021-01-19 13:56:46 Public message
2021-OJS015-031986-pl.pdf pdf 90.77 2021-01-22 16:16:40 Public message

Announcements

2021-01-22 16:16 Daria Szczepańska Ogłoszenie o zmianie ogloszenia

2021-OJS015-031986-p [...].pdf

2021-01-19 13:56 Daria Szczepańska Odpowiedzi_22_1_2020

Odpowiedzi_22_1_2020 [...].docx

2021-01-19 13:56 Daria Szczepańska Zalacznik nr 2 Formularz cenowy- zmieniony I

Zalacznik nr 2 Formu [...].doc

2021-01-19 13:55 Daria Szczepańska SIWZ 22-2020 Dostawa sprzętu medycznego- zmieniony I

SIWZ 22-2020 Dostawa [...].doc

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)

The number of page views: 2435