Proceeding: ZP/PN/40/20/LNP/JG Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu z podziałem na 202 pakiety.

Deadlines:
Posted : 26-08-2020 14:42:00
Placing offers: 28-09-2020 10:00:00
Opening offers : 28-09-2020 10:15:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 8 - Umowa użyczenia.doc doc 44.5 2020-08-26 14:42:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Wysokość wadium.xlsx xlsx 17.55 2020-08-26 14:42:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Projekt umowy as.doc doc 119 2020-08-26 14:42:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o grupie kapitałowej.doc doc 43.5 2020-08-26 14:42:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy (1).doc doc 39.5 2020-08-26 14:42:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - JEDZ.zip zip 91.67 2020-08-26 14:42:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Formularz oferty(1).doc doc 102.5 2020-08-26 14:42:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Arkusz asortymentowo-cenowy.xls xls 801 2020-08-26 14:42:00 Proceeding
SIWZ.doc doc 225 2020-08-26 14:42:00 Proceeding
Ogłoszenie.pdf pdf 2583.28 2020-08-26 14:42:00 Proceeding
Arkusze cenowe.7z 7z 1110.3 2020-10-15 12:49:49 Public message
Poprawiona Informacja z otwarcia ofert z dnia 28.09.2020r..xls xls 128 2020-10-02 12:44:43 Public message
Informacja z otwarcia ofert z dnia 28.09.2020r..xls xls 128 2020-10-01 14:03:43 Public message
Odp. 2.pdf pdf 2077.79 2020-09-17 11:06:31 Public message
11.09.2020r. Załącznik nr 2 - Formularz oferty(1).doc doc 103 2020-09-17 11:06:31 Public message
Odp. 1.doc doc 1024 2020-09-11 14:06:16 Public message
Odp. 1.pdf pdf 3578.66 2020-09-11 12:36:09 Public message
11.09.2020r. SIWZ.doc doc 226.5 2020-09-11 12:36:09 Public message
11.09.2020r. Załącznik nr 1 - Arkusz asortymentowo-cenowy.xls xls 799.5 2020-09-11 12:36:09 Public message
11.09.2020r. Załącznik nr 4 - Umowa użyczenia.doc doc 45 2020-09-11 12:36:09 Public message
11.09.2020r. Załącznik nr 6 - Projekt umowy.doc doc 123 2020-09-11 12:36:09 Public message

Announcements

2020-10-15 12:49 Joanna Głombowicz W związku z licznymi wnioskami od Państwa dotyczącymi udostępnienia arkuszy asortymentowo-cenowych, w załączeniu przekazuję niniejsze arkusze ze wszystkich złożonych ofert. Joanna Głombowicz

Arkusze cenowe.7z

2020-10-02 12:44 Joanna Głombowicz W załączeniu przesyłam poprawione zbiorcze zestawienie ofert. Zamawiający, dla oferty nr 25 złożonej przez Wykonawcę Cook Medical Sp. z o.o. omyłkowo wpisał w Pakiecie nr 193 kwotę, która dotyczy Pakietu nr 195. Natomiast dla oferty nr 61, złożonej przez Wykonawcę Bialmed Sp. z o.o. nie wpisał wartości dla Pakietów nr 101, 104, 110, 144 oraz 187. Joanna Głombowicz

Poprawiona Informacj [...].xls

2020-10-01 14:03 Joanna Głombowicz W załączeniu przesyłam Zbiorcze zestawienie złożonych ofert. Joanna Głombowicz

Informacja z otwarci [...].xls

2020-09-29 09:16 Joanna Głombowicz Szanowni Państwo, proszę o przesłanie arkusza asortymentowo-cenowego w formie edytowalnej - oczywiście, tylko Ci z Państwa, którzy nie dołączyli takiego arkusza do oferty. Pilne. Joanna Głombowicz
2020-09-17 11:06 Joanna Głombowicz W załączeniu przesyłam odp. nr 2 . Jednocześnie przekazuję zmodyfikowany w wyniku odp. 1 Formularz oferty. Joanna Głombowicz

Odp. 2.pdf

11.09.2020r. Załączn [...].doc

2020-09-11 14:06 Joanna Głombowicz W załączeniu przesyłam odpowiedź nr 1 w wersji edytowalnej. Joanna Głombowicz

Odp. 1.doc

2020-09-11 12:36 Joanna Głombowicz W załączeniu przekazuję Odp. 1 wraz ze zmodyfikowaną SIWZ i załącznikami. Joanna Głombowicz

Odp. 1.pdf

11.09.2020r. SIWZ.do [...].doc

11.09.2020r. Załączn [...].xls

11.09.2020r. Załączn [...].doc

11.09.2020r. Załączn [...].doc

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 6866