Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: EZP.271.40.2020 Dostawa energii elektrycznej

Kierownik Referatu Kamiński Marek
Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
Deadlines:
Published : 21-08-2020 12:41:00
Placing offers : 17-09-2020 12:00:00
Offers opening : 17-09-2020 13:00:00
Procedure:
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie i SIWZ .

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Informacja przedstawiana zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [RODO] (Dz. Urz. UE L 2016.119.1):1)administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Zarząd Dróg i Zieleni,  81-384 Gdynia, ul. 10 Lutego 24, tel. 58 761 20 00, email: sekretariat@zdiz.gdynia.pl2)kontaktz Inspektorem Ochrony Danych (IOD) – iod@zdiz.gdynia.pl;3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowanie mo udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, zawarcia i realizacji umowy,ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń oraz w celach archiwizacyjnych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO;4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub podmioty uczestniczące w realizacji umowy w szczególności osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń i przez okres archiwizacji wynikający z instrukcji kancelaryjnej; 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od ADO dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a nadto usunięcia z zastrzeżeniem art. 17 ust.1 i 3 RODO;7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2 dotyczącej przetwarzania przekazanych danych osobowych niezgodnie z RODO.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik_1a_Wykaz PPE.pdf pdf 326.71 2020-08-21 12:41:00 Proceeding
2020-OJS162-392411-pl-1.pdf pdf 313.36 2020-08-21 12:41:00 Proceeding
SIWZ ezp.40.pdf pdf 38014.84 2020-08-21 12:41:00 Proceeding
JEDZ - ZAŁ 2.pdf pdf 11246.77 2020-08-21 12:41:00 Proceeding
Załącznik_1b_Wykaz PPE.pdf pdf 194.43 2020-08-21 12:41:00 Proceeding
Załącznik _1c_Wykaz wnioskowanych zmian.pdf pdf 62.13 2020-08-21 12:41:00 Proceeding
espd-request.zip zip 84.05 2020-08-21 12:41:00 Proceeding
FORMULARZE - wer edyt..docx docx 54.18 2020-08-21 12:41:00 Proceeding
zmiana siwz nr 1-ezp.40.pdf pdf 548.44 2020-09-02 12:12:12 Public message
Wyjaśnienia siwz nr 1- ezp.40.pdf pdf 5043.82 2020-09-03 17:40:14 Public message
Załącznik_1b_Wykaz PPE.xls xls 632.5 2020-09-03 17:46:10 Public message
Załącznik_1a_Wykaz PPE.xls xls 1237.5 2020-09-03 17:46:10 Public message
Załącznik _1c_Wykaz wnioskowanych zmian.xls xls 94.5 2020-09-03 17:46:10 Public message
ENOTICES_ZDiZ11-2020-115121-NF14-PL.pdf pdf 240.89 2020-09-04 15:48:03 Public message
2020-OJS173-418120-pl.pdf pdf 218.78 2020-09-07 18:41:51 Public message
Wyjaśnienia siwz nr 2- ezp.40.pdf pdf 680.35 2020-09-11 12:29:26 Public message
zmiana siwz nr 2-ezp.40.pdf pdf 591.66 2020-09-11 12:41:22 Public message
notice - informacja o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 240.91 2020-09-11 13:31:29 Public message
2020-OJS180-434400-pl.pdf pdf 84.68 2020-09-16 15:39:25 Public message
Informacja z otwarcia ofert- ezp.40.pdf pdf 639.4 2020-09-18 11:36:05 Public message
WYBÓR - PZ ezp.40.pdf pdf 911.29 2020-10-23 12:08:04 Public message

Announcements

2020-10-23 12:08 Jolanta Sagan ERZ-EZP.271.40.2020.JS/6368 Gdynia, 23.10.2020r.
Część 1 i 2

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

WYBÓR - PZ ezp.40.pd [...].pdf

2020-09-18 11:36 Ewa Jodłowska INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-09-16 15:39 Ewa Jodłowska Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu: nr 2020/S 180-434400 z dnia 16.09.2020r.

2020-OJS180-434400-p [...].pdf

2020-09-11 13:31 Ewa Jodłowska zmiana treści ogłoszenia - notice

notice - informacja [...].pdf

2020-09-11 12:41 Ewa Jodłowska

Zmiana treści siwz nr 2
ERZ-EZP.271.40.2020.JS.EJ.5473

zmiana siwz nr 2-ezp [...].pdf

2020-09-11 12:29 Ewa Jodłowska
Wyjaśnienia treści siwz nr 2
ERZ-EZP.271.40.2020.JS.EJ.5472

Wyjaśnienia siwz nr [...].pdf

2020-09-07 18:41 Ewa Jodłowska Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu:
nr 2020/S 173-418120 z dnia 07.09.2020r.

2020-OJS173-418120-p [...].pdf

2020-09-04 15:48 Ewa Jodłowska Zmiana treści ogłoszenia

ENOTICES_ZDiZ11-2020 [...].pdf

2020-09-03 17:46 Ewa Jodłowska załączniki nr 1a, 1b i 1c do siwz - wersja edytowalna

Załącznik_1b_Wykaz P [...].xls

Załącznik_1a_Wykaz P [...].xls

Załącznik _1c_Wykaz [...].xls

2020-09-03 17:40 Ewa Jodłowska ERZ-EZP.271.40.2020.JS.EJ.5256

Wyjaśnienia siwz nr 1

Wyjaśnienia siwz nr [...].pdf

2020-09-02 12:12 Ewa Jodłowska ERZ-EZP.271.40.2020.JS.EJ/5208

Zmiana siwz nr 1

zmiana siwz nr 1-ezp [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1999