Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AE/ZP-27-55/20 Unowocześnienie i rozbudowa funkcjonalności wybranych modułów w części medycznej posiadanego i eksploatowanego systemu informatycznego - AE/ZP-27-55/20

Deadlines:
Published : 21-08-2020 10:11:00
Placing offers : 30-09-2020 10:00:00
Offers opening : 30-09-2020 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ wraz z załącznikami oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

Załączniki do postępowania:

1/ Ogłoszenie o zamówieniu

2/ SIWZ

3/ Formularz  Ofertowy

4/ Załącznik Nr 1 - Formularz  Cenowy

5/ Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy w formie jednolitego dokumentu

6/ Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

7/ Załącznik Nr 4 - Wykaz usług

8/ Załącznik Nr 5 - Wykaz osób

9/ Załącznik Nr 6 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunków realizacji zamówienia

10/ Załącznik Nr 6.1 - Wymagana funkcjonalność

11/ Załącznik Nr 6.1.1 - Wykaz posiadanych przez Zamawiającego systemów

12/ Załącznik Nr 6.1.2 - Zasoby obecnie używanej przez Zamawiającego infrastruktury sprzętowej informatycznej

13/ Załącznik Nr 6.1.3 - Komunikaty HL7

14/ Załącznik Nr 6.1.4 - Interfejs rozszerzonej wymiany danych

15/ Załącznik Nr 6.1.5 - Liczba osób personelu Zamawiającego objętych wdrożeniem

16/ Załącznik Nr 6.1.6 - Schemat organizacyjny Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklika w Tarnowie

17/ Załącznik Nr 7 - Wzór umowy

18/ Załącznik Nr 8 - Wzór umowy w zakresie zasad ochrony danych osobowychAttachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularz Ofertowy.doc doc 828 2020-08-21 10:11:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 190.67 2020-08-21 10:11:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 819.85 2020-08-21 10:11:00 Proceeding
Załącznik Nr 1.xls xls 835 2020-08-21 10:11:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.pdf pdf 85.75 2020-08-21 10:11:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.xml xml 126.8 2020-08-21 10:11:00 Proceeding
Załącznik Nr 3.doc doc 794 2020-08-21 10:11:00 Proceeding
Załącznik Nr 4.doc doc 817.5 2020-08-21 10:11:00 Proceeding
Załącznik Nr 5.doc doc 869 2020-08-21 10:11:00 Proceeding
Załącznik Nr 6.1.1.pdf pdf 702.98 2020-08-21 10:11:00 Proceeding
Załącznik Nr 6.1.2.pdf pdf 736.88 2020-08-21 10:11:00 Proceeding
Załącznik Nr 6.1.3.pdf pdf 1626.9 2020-08-21 10:11:00 Proceeding
Załącznik Nr 6.1.4.pdf pdf 1145.96 2020-08-21 10:11:00 Proceeding
Załącznik Nr 6.1.5.pdf pdf 695.51 2020-08-21 10:11:00 Proceeding
Załącznik Nr 6.1.6.pdf pdf 276.6 2020-08-21 10:11:00 Proceeding
Załącznik Nr 6.1.pdf pdf 1431.2 2020-08-21 10:11:00 Proceeding
Załącznik Nr 6.pdf pdf 1046.57 2020-08-21 10:11:00 Proceeding
Załącznik Nr 7.pdf pdf 945.88 2020-08-21 10:11:00 Proceeding
Załącznik Nr 8.pdf pdf 822.22 2020-08-21 10:11:00 Proceeding
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 71.06 2020-09-16 14:55:33 Public message
Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ.PDF PDF 3648.42 2020-09-16 14:56:20 Public message
Informacja z otwarcia ofert.PDF PDF 345.82 2020-09-30 11:53:27 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_Platforma.PDF PDF 88.34 2020-11-09 13:31:14 Public message

Announcements

2020-11-09 13:31 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].PDF

2020-09-30 11:53 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja z otwarci [...].PDF

2020-09-16 14:56 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ
UWAGA !!! Zmiana Załącznika Nr 6 i Załącznika Nr 7 do SIWZ
UWAGA !!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 30-09-2020r. - składanie ofert godz. 10:00, otwarcie ofert godz.11:00.

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

2020-09-16 14:55 Zamówienia Publiczne Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Zmiana ogłoszenia o [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1730