Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 66/2020 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Przelotowej w Szczecinie

Deadlines:
Published : 13-08-2020 13:51:00
Placing offers : 03-09-2020 10:00:00
Offers opening : 03-09-2020 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 


W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
siwz.doc doc 358.5 2020-08-13 13:51:00 Proceeding
Załacznik nr 6.doc doc 154 2020-08-13 13:51:00 Proceeding
Przelotowa.zip zip 75464.02 2020-08-14 08:47:11 Public message
załącznik nr 6 - wzór umowy po modyfikacji.doc doc 177 2020-08-21 12:56:36 Public message
modyfikacja_1.docx docx 14.4 2020-08-21 12:56:36 Public message
odpowiedzi na pytania 1.docx docx 16.69 2020-08-21 12:57:46 Public message
badania geolog_pdf (2).zip zip 5769.63 2020-08-24 14:49:45 Public message
Mofyfikacja siwz nr 2.docx docx 13.72 2020-08-24 14:49:45 Public message
Informacja z otwarcia ofert.doc doc 38.5 2020-09-03 13:38:15 Public message
informacja z otwarcia ofert dodatkowych.pdf pdf 217.13 2020-09-28 13:37:42 Public message
inf. z wyboru .doc doc 30 2020-10-13 11:54:44 Public message

Announcements

2020-10-13 11:54 Agnieszka Poręczewska-Bereszko Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

inf. z wyboru .doc

2020-09-28 13:37 Agnieszka Poręczewska-Bereszko Informacja z otwarcia ofert dodatkowych.

informacja z otwarci [...].pdf

2020-09-03 13:38 Agnieszka Skotnicka Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].doc

2020-08-24 14:49 Agnieszka Skotnicka Zamawiający przekazuje modyfikację treści SIWZ.

badania geolog_pdf ( [...].zip

Mofyfikacja siwz nr [...].docx

2020-08-21 12:57 Agnieszka Poręczewska-Bereszko Zamawiający w załączeniu przekazuje odpowiedzi na pytania

odpowiedzi na pytani [...].docx

2020-08-21 12:56 Agnieszka Poręczewska-Bereszko Zamawiający w załączeniu przekazuje modyfikację treści SIWZ

załącznik nr 6 - wzó [...].doc

modyfikacja_1.docx

2020-08-14 08:47 Agnieszka Skotnicka Dokumentacja techniczna

Przelotowa.zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1074