Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Zakup i dostawa środków ochrony osobistej w ramach projektu pn. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"

Awatar Pracownika
Marcin Nowak
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu Department: Biuro Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji
Deadlines:
Published : 10-08-2020 11:46:00
Placing offers : 17-08-2020 10:00:00
Offers opening : 17-08-2020 10:15:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Powiat Golubsko-Dobrzyński zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia pn. Zakup i dostawa środków ochrony osobistej w ramach projektu pn. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19".

Zamówienie realizowane jest w związku z przystąpieniem do projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014–2020, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) w związku art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.), zakup nie będzie realizowany w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.


Wykonawca nie musi złożyć oferty na wszystkie pozycje.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

Wybór oferty w niniejszym postępowaniu nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku przekroczenia szacowanych środków.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
01. ZAPYTANIE OFERTOWE - NA ZAKUP ŚRODKÓW OCHRONY OSOBISTEJ 2020-2.docx docx 57.31 2020-08-10 11:46:00 Proceeding
01. ZAPYTANIE OFERTOWE - NA ZAKUP ŚRODKÓW OCHRONY OSOBISTEJ 2020-2.pdf pdf 254 2020-08-10 11:46:00 Proceeding
02. ZAŁĄCZNIK NR 1.1 FORMULARZ OFERTY – RĘKAWICE NITRYLOWE.docx docx 51.96 2020-08-10 11:46:00 Proceeding
03. ZAŁĄCZNIK NR 1.2 FORMULARZ OFERTY – MASKA CHIRURGICZNA JEDNORAZOWEGO UŻYTKU.docx docx 52.49 2020-08-10 11:46:00 Proceeding
04. ZAŁĄCZNIK NR 1.3 FORMULARZ OFERTY – PŁYNŻEL DO HIGIENICZNEJ DEZYNFEKCJI RĄK I POWIERZCHNI.docx docx 52.5 2020-08-10 11:46:00 Proceeding
05. ZAŁĄCZNIK NR 2 WZÓR UMOWY 2020-1.docx docx 68.5 2020-08-10 11:46:00 Proceeding
06. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY – PROTOKÓŁ ODBIORU.doc doc 77 2020-08-10 11:46:00 Proceeding
07. ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY – UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH(1).doc doc 86 2020-08-10 11:46:00 Proceeding
08. ZAŁĄCZNIK NR 3 ZESTAWIENIE ZBIORCZE ZGODNIE Z ZAPOTRZEBOWANIEM.doc doc 58.5 2020-08-10 11:46:00 Proceeding
raport_z_sesji_otwarcia.xlsx xlsx 67.02 2020-08-17 15:01:41 Public message
protokol_z_sesji_otwarcia.pdf pdf 235.96 2020-08-17 15:01:41 Public message
zaw_o_wyborze_oferty.pdf pdf 346.89 2020-08-20 11:58:08 Public message

Announcements

2020-08-20 11:58 Marcin Nowak Zawiadomienie o wyborze oferty.

zaw_o_wyborze_oferty [...].pdf

2020-08-17 15:01 Marcin Nowak Informacja z sesji otwarcia ofert.

raport_z_sesji_otwar [...].xlsx

protokol_z_sesji_otw [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Rękawice jednorazowe nitrylowe - rozmiar S - 3000 pc. - (0)
2 Rękawice jednorazowe nitrylowe - rozmiar M - 4800 pc. - (0)
3 Rękawice jednorazowe nitrylowe - rozmiar L - 1950 pc. - (0)
4 Maska chirurgiczna jednorazowego użytku - 1970 pc. - (0)
5 Płyn/żel do higienicznej dezynfekcji rąk i powierzchni - 197 l - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3335 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Ostateczny termin realizacji - do 28.08.2020 r., proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2292