Proceeding: ZP/65/2020 Nadzór nad kompleksową realizacją niekomrecyjnych badań klinicznych (CRO) w 6 ośrodkach w ramach realizowanego projektu: „Farmakologiczne leczenie reperfuzyjne udarów niedokrwiennych mózgu u pacjentów przyjmujących doustne antykoagulanty"

Deadlines:
Published : 29-07-2020 09:40:00
Placing offers : 07-09-2020 09:00:00
Offers opening : 07-09-2020 09:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 121 2020-07-29 09:40:00 Proceeding
SIWZ 65.doc doc 487 2020-07-29 09:40:00 Proceeding
zał 2 -JEDZ.doc doc 185 2020-07-29 09:40:00 Proceeding
Załacznik 1 - formularz oferty.doc doc 282 2020-07-29 09:40:00 Proceeding
Załącznik 3 - opis przedmiotu zamówienia.docx docx 262.01 2020-07-29 09:40:00 Proceeding
Załącznik 4 - projekt umowy.docx docx 294.71 2020-07-29 09:40:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Wykaz usług.rtf rtf 4768.04 2020-07-29 09:40:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Wykaz osób.rtf rtf 4777.6 2020-07-29 09:40:00 Proceeding
sprostowanie ogloszenia ZP-65-2020.pdf pdf 241.64 2020-08-31 09:56:53 Proceeding
Zmodyfikowany Załącznik 4 - projekt umowy.docx docx 294.95 2020-08-17 12:31:07 Public message
Zmodyfikowany Załącznik 3 - opis przedmiotu zamówienia STROACT.docx docx 261.39 2020-08-17 12:31:07 Public message
Modyfikacja z dnia 17.08.2020.doc doc 272.5 2020-08-17 12:31:07 Public message
Zmodyfikowany Załącznik 4 - projekt umowy 65.docx docx 294.93 2020-08-31 08:53:01 Public message
Doprecyzowanie zpisu umowy 31.08.2020 65.doc doc 272.5 2020-08-31 08:53:01 Public message
Odpowiedzi na pytania 26.08.2020- ZP-65-2020.doc doc 275 2020-08-26 14:11:19 Public message
Oswiadczenie-grupa kapitalowa.doc doc 88.5 2020-09-07 12:48:42 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 592.1 2020-09-07 12:48:42 Public message
Poprawiona informacja z otwrcia ofert.pdf pdf 593.33 2020-09-10 13:57:59 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty..doc doc 291.5 2020-10-06 12:05:31 Public message

Announcements

2020-10-06 12:05 Dagmara Żukowska Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wybo [...].doc

2020-09-10 13:57 Dział Zamówień Publicznych Informacja z otwarcia ofert - poprawiona

Poprawiona informacj [...].pdf

2020-09-07 12:48 Dagmara Żukowska Informacja z otwarcia ofert
Oświadczenie dot. grupy kapitałowej


Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo Zamówień publicznych Wykonawca (który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert tj. od dnia 07.09.2020r., przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. pkt. 23) ustawy Prawo zamówień publicznych. Oświadczenie należny złożyć w formie pisemnej.

Oswiadczenie-grupa k [...].doc

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-08-31 08:53 Dagmara Żukowska Doprecyzowanie zapisów umowy

Zmodyfikowany Załącz [...].docx

Doprecyzowanie zpisu [...].doc

2020-08-26 14:11 Dział Zamówień Publicznych Gdański Uniwersytet Medyczny w załączeniu przesyła odpowiedzi na zadane pytania.

Z wyrazami szacunku
Paulina Kowalska

Odpowiedzi na pytani [...].doc

2020-08-17 12:31 Dagmara Żukowska Modyfikacja SIWZ

Zmodyfikowany Załącz [...].docx

Zmodyfikowany Załącz [...].docx

Modyfikacja z dnia 1 [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1267