Proceeding: 0801-ILN.201.4.2017 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach projektu„Głęboka modernizacja budynku biurowego w Zielonej Górze przy ul. Batorego 18, 65-084 Zielona Góra” Nr POIS.01.03.01-00-0151/16 współfinansowanego ze środków unijnych w ramach działania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności Gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2014-2020.

Deadlines:
Posted : 24-07-2020 14:15:00
Placing offers: 03-08-2020 09:00:00
Opening offers : 03-08-2020 09:05:00
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,
Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert dot. postępowania, którego przedmiotem jest realizacja usługi pn. "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach projektu„Głęboka modernizacja budynku biurowego w Zielonej Górze przy ul. Batorego 18, 65-084 Zielona Góra” Nr POIS.01.03.01-00-0151/16 współfinansowanego ze środków unijnych w ramach działania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności Gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2014-2020."


Szczegółowa dokumentacja znajduje się w załączeniu.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia  szacowanych środków.
Zamawiający wymaga:

- warunki płatności: 21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury;

- potwierdzenie warunków treści umowy;

- dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019 poz. 831)

- Oświadczenie o powiązaniach osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym

- Wykaz wykonanych usług

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
PROJEKT UMOWY.doc doc 133.5 2020-07-24 14:15:00 Proceeding
Załącznik Nr 2a– Wykaz wykonanych usług część I.doc doc 101.5 2020-07-24 14:15:00 Proceeding
załącznik Nr 2b - wykaz wykonanych usług część II.doc doc 101.5 2020-07-24 14:15:00 Proceeding
Załącznik Nr 3a Oświadczenie o powiązaniach osobowych lub kapitałowych część I.doc doc 100.5 2020-07-24 14:15:00 Proceeding
Załącznik Nr 3b Oświadczenie o powiązaniach osobowych lub kapitałowych część II.doc doc 100.5 2020-07-24 14:15:00 Proceeding
Załącznik nr 1a -Cz. I Oświetlenie (OPZ, Przedmiar, STWiOR).7z 7z 23304.9 2020-07-24 14:15:00 Proceeding
Załącznik nr 1b- Cz. II Fotowoltaika (OPZ, PV, STWiOR).7z 7z 851.05 2020-07-24 14:15:00 Proceeding
Zapytanie ofertowe na nadzór inwestorski.docx docx 99.88 2020-07-24 14:15:00 Proceeding
Notatka z pytania Wykonawcy.pdf pdf 524.15 2020-07-31 11:05:53 Public message

Announcements

2020-08-20 22:27 Wioleta Marciniak Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze informuje, że w prowadzonym postępowaniu wpłynęła jedna ofert firmy SZAWEX Usługi Inwestorskie Wojciech Szafranek z siedziba w Zielonej Górze przy ul. Zannenhofa 19/7. Złożona oferta spełnia wszystkie wymagania określone w zapytaniu ofertowym.
Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania i oceny złożonej oferty dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty firmy: SZAWEX Usługi Inwestorskie Wojciech Szafranek z siedziba w Zielonej Górze przy ul. Zannenhofa 19/7. Wartość oferty wyniosła 6000 zł brutto.
2020-07-31 11:05 Katarzyna Galińska Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze informuje, że w postepowaniu
pt. „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach projektu „Głęboka modernizacja budynku biurowego w Zielonej Górze przy ul. Batorego 18, 65-084 Zielona Góra” Nr POIS.01.03.01-00-0151/16 współfinansowanego ze środków unijnych w ramach działania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności Gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2014-2020.” wpłynęło zapytanie o następującej treści:
1. „Proszę o udzielenie odpowiedzi w jakich terminach będzie realizowana przez Wykonawcę robót wymiana oświetlenia wewnętrznego, a w jakich terminach realizowany będzie montaż fotowoltaiki. Terminy realizacji robót mają zasadniczy wpływ na kalkulacje wynagrodzenia za nadzór inwestorski nad tymi robotami.”

Odpowiedź Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze:
Zamawiający informuje, że przewidywany termin zakończenia realizacji robót dot. modernizacji oświetlenia wewnętrznego oraz montażu instalacji fotowoltaicznej to 30.09.2020 r.

Notatka z pytania Wy [...].pdf

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Nadzór inwestorski Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego zgodnie z załączoną dokumentacją 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5354 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki umowy - Potwierdzam warunki treści umowy i nie wnoszę uwag - proszę wpisać TAK/NIE (0)
3 Uprawnienia - Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w specjalności uprawniającej do nadzorowania robót. Uprawnienia kierownika budowy muszą spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września Dz.U.2014.1278 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Buyer requires the attachment of a file) (0)
4 Wykaz wykonanych usług dla części I- zał.nr 2a - Proszę załączyć podpisany wykaz wykonanych usług dla części I (Buyer requires the attachment of a file) (0)
5 Wykaz wykonanych usług dla części II- zał.nr 2b - Proszę załączyć podpisany wykaz wykonanych usług dla części II (Buyer requires the attachment of a file) (0)
6 Oświadczenie o powiązaniach osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym dla części I - załącznik nr 3a - Proszę załączyć podpisane oświadczenie dla części I (Buyer requires the attachment of a file) (0)
7 Oświadczenie o powiązaniach osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym dla części II - załącznik nr 3b - Proszę załączyć podpisane oświadczenie dla części II (Buyer requires the attachment of a file) (0)
Unlock the form

The number of page views: 418