Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DDD-WPO.69097.1.2020 wyłonienie Beneficjenta poddziałania 2.3 „Wsparcie dla szkolenia doradców” w ramach działania „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w celu kompleksowej organizacji i przeprowadzenia bezpłatnych studiów podyplomowych z zakresu nauk rolniczych dla doradców rolniczych.

Departament Działań Delegowanych
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Department: Centrala
Deadlines:
Published : 24-07-2020 12:00:00
Placing offers : 03-09-2020 10:42:33
Offers opening : 04-09-2020 12:00:00
Procedure: Zamówienie na usługi społeczne
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się drogą elektroniczną.

 

Przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Projekt ogłoszenia przesłanego do DUUE.PDF PDF 171.71 2020-07-24 12:00:00 Proceeding
2. SIWZ_studia podyplomowe_.pdf pdf 1042.64 2020-07-24 12:00:00 Proceeding
3. OPZ studia podyplomowe.pdf pdf 492.53 2020-07-24 12:00:00 Proceeding
4. Zał. 7 Umowa o przyznaniu pomocy -studia pod..pdf pdf 1609.72 2020-07-24 12:00:00 Proceeding
5. Zał. 7 Aneks do umowy - studia pod..pdf pdf 352.89 2020-07-24 12:00:00 Proceeding
6. Zał. 8 Wniosek o płatność - studia pod..pdf pdf 937.87 2020-07-24 12:00:00 Proceeding
Materiał pomocniczy - wersje edytowalne załączników do SIWZ.docx docx 104.28 2020-07-24 12:00:00 Proceeding
Odłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE.pdf pdf 156.87 2020-07-28 15:05:14 Public message
Odpowiedzi na pytania 20.08.2020_.pdf pdf 549.01 2020-08-20 13:22:22 Public message
Odpowiedź na pytanie 26.08_TK.pdf pdf 234.07 2020-08-27 08:18:42 Public message
Unieważnienie postępowania.pdf pdf 888.5 2020-09-03 10:40:00 Public message

Announcements

2020-09-03 10:42 Departament Działań Delegowanych Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II nr 70, „Zamawiający”, działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm., dalej; ustawa), zawiadamia o unieważnieniu postępowania prowadzonego z zastosowaniem przepisów dotyczących zamówień na usługi społeczne (Dział III, Rozdział 6 ustawy), ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Szczegółowa informacja znajduje się w załączonym piśmie w sekcji "Komunikaty"
2020-09-03 10:40 Departament Działań Delegowanych Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II nr 70, „Zamawiający”, działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm., dalej; ustawa), zawiadamia o unieważnieniu postępowania prowadzonego z zastosowaniem przepisów dotyczących zamówień na usługi społeczne (Dział III, Rozdział 6 ustawy), ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Szczegółowa informacja znajduje się w załączonym piśmie.

Unieważnienie postęp [...].pdf

2020-08-27 08:18 Departament Działań Delegowanych Pytanie Wykonawcy do SIWZ wraz z odpowiedzią Zamawiającego, zmiana terminu składania ofert.

Odpowiedź na pytanie [...].pdf

2020-08-20 13:22 Departament Działań Delegowanych Pytania Wykonawcy do SIWZ wraz z odpowiedziami Zamawiającego.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2020-07-28 15:05 Departament Działań Delegowanych Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE

Odłoszenie o zamówie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)

The number of page views: 2306