Proceeding: Przetarg nieograniczony nr 22/PN/D/UE/2020 na dostawy do SPWZOZ w Stargardzie artykułów medycznych jednorazowego użytku, opatrunków i sterylnych obłożeń jednorazowych, w podziale na 12 pakietów.

Deadlines:
Published : 24-07-2020 10:46:00
Placing offers : 10-08-2020 10:00:00
Offers opening : 10-08-2020 10:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 2020-OJS142-349020-pl-1.pdf pdf 261.01 2020-07-24 10:46:00 Proceeding
SIWZ 22.PN.D.UE.2020.pdf pdf 319.43 2020-07-24 10:46:00 Proceeding
załącznik A 22.PN.D.UE.2020.pdf pdf 213.32 2020-07-24 10:46:00 Proceeding
załączniki edyt. SIWZ 22.PN.D.UE.2020.doc doc 98.5 2020-07-24 10:46:00 Proceeding
załącznik A 22.PN.D.UE.2020 edyto..xlsx xlsx 34.63 2020-07-24 10:46:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści SIWZ.pdf pdf 324.47 2020-08-03 13:54:37 Public message
Informacja z otwarcia.pdf pdf 283.8 2020-08-10 13:11:32 Public message
Sprostowanie informacji z otwarcia ofert.docx docx 61.25 2020-08-11 14:29:03 Public message
załącznik do zawiadomienia.pdf pdf 213.18 2020-09-01 10:20:59 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 283.29 2020-09-01 10:20:59 Public message
Załącznik do zawiadomienia 2.pdf pdf 193.31 2020-09-10 11:06:50 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2.pdf pdf 252.84 2020-09-10 11:06:50 Public message

Announcements

2020-09-10 11:06 Karolina Idryjan Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr 2 wraz z załącznikiem.

Załącznik do zawiado [...].pdf

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2020-09-01 10:20 Bożena Wołowczyk Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietów: 2, 9.

załącznik do zawiado [...].pdf

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2020-08-11 14:29 Karolina Idryjan Sprostowanie informacji z otwarcia ofert

Sprostowanie informa [...].docx

2020-08-10 13:11 Karolina Idryjan Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-08-03 13:54 Bożena Wołowczyk Działając zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający publikuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1112