Proceeding: WZP.271-54/20 Sporządzenie projektu oraz wykonanie instalacji sygnalizacji świetlnej w ciągu DW 432 – ul. Grunwaldzka na skrzyżowaniu z ul. 1 Maja i ul. Ludwika Zamenhofa w Śremie.

Deadlines:
Posted : 15-07-2020 08:54:00
Placing offers: 03-08-2020 12:00:00
Opening offers : 03-08-2020 12:05:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
pliki.zip zip 943.8 2020-07-15 08:54:00 Proceeding
IPU DW432.pdf pdf 176.58 2020-07-15 08:54:00 Proceeding
SIWZ DW432.pdf pdf 395.89 2020-07-15 08:54:00 Proceeding
Ogłoszenie.pdf pdf 395.93 2020-07-15 08:54:00 Proceeding
ogłoszenie OZU.pdf pdf 105.05 2020-08-21 08:17:53 Public message
informacja ONO.pdf pdf 301.35 2020-08-06 12:11:54 Public message
zestawienie ofert DW432.pdf pdf 293.8 2020-08-03 12:39:32 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 198 2020-07-23 18:20:49 Public message
Odpowiedzi_23.07.2020.pdf pdf 329.06 2020-07-23 18:19:41 Public message

Announcements

2020-08-21 08:17 Zamówienia Publiczne ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ogłoszenie OZU.pdf

2020-08-06 12:11 Zamówienia Publiczne informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja ONO.pdf

2020-08-03 12:39 Zamówienia Publiczne zestawienie ofert

zestawienie ofert DW [...].pdf

2020-07-23 18:20 Żaneta Herman Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2020-07-23 18:19 Żaneta Herman Odpowiedzi na pytania_23.07.2020

Odpowiedzi_23.07.202 [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 362