Proceeding: WZP.271-48/20 Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania: „Budowa mostu przez rzekę Wartę wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w m. Rogalinek”

Deadlines:
Posted : 10-07-2020 15:02:00
Placing offers: 30-07-2020 12:00:00
Opening offers : 30-07-2020 12:05:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
materiały dot. robót budowlanych na stronę.zip zip 291879.44 2020-07-10 15:02:00 Proceeding
materiały dot. robót budowlanych 2.zip zip 442623.63 2020-07-10 15:02:00 Proceeding
formularze.docx docx 41.36 2020-07-10 15:02:00 Proceeding
IPU.pdf pdf 303.88 2020-07-10 15:02:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 676.05 2020-07-10 15:02:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 166.53 2020-07-10 15:02:00 Proceeding
OZU_ 510185203-N-2020.pdf pdf 290.37 2020-09-25 08:40:44 Public message
ONO_NI Rogalinek.pdf pdf 394.44 2020-09-01 13:17:38 Public message
zestawienie_NI_431.pdf pdf 306.57 2020-07-30 12:54:36 Public message
odpowiedzi 27.07.20.pdf pdf 761.8 2020-07-27 14:17:02 Public message
Ogłoszenie nr 540137052-N-2020.pdf pdf 201.56 2020-07-27 14:17:02 Public message
IPU_tekst jednolity.pdf pdf 302.42 2020-07-27 15:10:30 Public message
Odpowiedzi na pytania.zip zip 1308.09 2020-07-23 08:41:58 Public message
Ogłoszenie nr 540131439-N-2020.pdf pdf 201.72 2020-07-20 12:53:26 Public message
modyfikacja SIWZ 20.07.20.pdf pdf 296.44 2020-07-20 12:53:26 Public message
Ogłoszenie nr 540130621-N-2020.pdf pdf 220.45 2020-07-17 14:08:53 Public message
modyfikacja SIWZ 17.07.20.pdf pdf 386.33 2020-07-17 14:08:23 Public message
Modyfiakcja SIWZ 13.07.2020.pdf pdf 400.91 2020-07-13 18:50:15 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 92.89 2020-07-13 18:48:55 Public message

Announcements

2020-09-25 08:40 Marta Kozłowska Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

OZU_ 510185203-N-202 [...].pdf

2020-09-01 13:17 Marta Kozłowska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ONO_NI Rogalinek.pdf

2020-07-30 12:54 Zamówienia Publiczne Zestawienie ofert

zestawienie_NI_431.p [...].pdf

2020-07-27 15:10 Zamówienia Publiczne IPU tekst jednolity

IPU_tekst jednolity. [...].pdf

2020-07-27 14:17 Marta Kozłowska Odpowiedzi na pytania i zmiana terminu składania ofert

odpowiedzi 27.07.20. [...].pdf

Ogłoszenie nr 540137 [...].pdf

2020-07-23 08:41 Marta Kozłowska Odpowiedzi na pytania do SIWZ

Odpowiedzi na pytani [...].zip

2020-07-20 12:53 Marta Kozłowska Modyfikacja SIWZ

Ogłoszenie nr 540131 [...].pdf

modyfikacja SIWZ 20. [...].pdf

2020-07-17 14:08 Zamówienia Publiczne Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Ogłoszenie nr 540130 [...].pdf

2020-07-17 14:08 Zamówienia Publiczne Modyfikacja SIWZ

modyfikacja SIWZ 17. [...].pdf

2020-07-13 18:50 Zamówienia Publiczne Modyfikacja SIWZ

Modyfiakcja SIWZ 13. [...].pdf

2020-07-13 18:48 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 1204