Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: FB.271.1.2020 Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Miasta Zduńska Wola i instytucji kultury w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2024 roku oraz zaciągnięcie przez miasto Zduńska Wola kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w latach 2021-2024

Tomasz Witaszczyk
Urząd Miasta Zduńska Wola
Deadlines:
Published : 10-07-2020 10:50:00
Placing offers : 26-08-2020 10:00:00
Offers opening : 26-08-2020 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2020-OJS132-323963-pl.pdf pdf 160.71 2020-07-10 10:50:00 Proceeding
SIWZ.doc doc 370.5 2020-07-10 10:50:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do Istotnych postanowień umowy_Klauzula informacyjna.docx docx 16.1 2020-07-10 10:50:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SIWZ_JEDZ.pdf pdf 87.59 2020-07-10 10:50:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SIWZ_JEDZ.xml xml 126.15 2020-07-10 10:50:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SIWZ _Istotne postanowienia umowy.docx docx 27.79 2020-07-10 10:50:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SIWZ_ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.docx docx 59.66 2020-07-10 10:50:00 Proceeding
Zmiana SIWZ.pdf pdf 241.11 2020-07-13 14:04:00 Public message
Zał. 3 do Zmiany SIWZ Załacznik nr 1 do SIWZ_Formularz ofertowy.doc doc 181 2020-07-13 14:04:00 Public message
Zał. 2 do Zmiany SIWZ Lokalizacja nr 2 szkic sytuacyjny.pdf pdf 478.05 2020-07-13 14:04:00 Public message
Zał. 1 do Zmiany SIWZ Lokalizacja nr 1 szkic sytuacyjny.pdf pdf 573.63 2020-07-13 14:04:00 Public message
Zmiana SIWZ i wyjaśnienie.pdf pdf 392.3 2020-08-10 14:00:20 Public message
ENOTICES_WZP-2020-105542-NF14-PL.pdf pdf 82.57 2020-08-10 14:00:20 Public message
2020-OJS157-383794-pl.pdf pdf 79 2020-08-14 10:51:00 Public message
Informacja komisji z otwarcia ofert.doc doc 58.5 2020-08-26 10:44:23 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowaniaPl.pdf pdf 245.22 2020-09-11 11:40:07 Public message

Announcements

2020-09-11 11:40 Tomasz Witaszczyk Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla przetargu nieograniczonego pn. „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Miasta Zduńska Wola i instytucji kultury w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2024 roku oraz zaciągnięcie przez miasto Zduńska Wola kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w latach 2021-2024”.


Zawiadomienie o unie [...].pdf

2020-08-26 10:44 Tomasz Witaszczyk Informacja z otwarcia ofert.

Informacja komisji z [...].doc

2020-08-14 10:51 Tomasz Witaszczyk Opublikowane ogłoszenie zmian 2020/S 157-383794

2020-OJS157-383794-p [...].pdf

2020-08-10 14:00 Tomasz Witaszczyk Uwaga Wyjaśnienie i zmiana SIWZ.

Zmiana SIWZ i wyjaśn [...].pdf

ENOTICES_WZP-2020-10 [...].pdf

2020-07-13 14:03 Tomasz Witaszczyk Uwaga! Zmiana SIWZ

Zmiana SIWZ.pdf

Zał. 3 do Zmiany SIW [...].doc

Zał. 2 do Zmiany SIW [...].pdf

Zał. 1 do Zmiany SIW [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1840